Wooden housing block in Lohja, Haikari

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on suunnitelma puurakenteiseksi asuinkortteliksi Lohjaan Ojamon kaupunginosaan Haikarin alueelle. Suunnitelma perustuu alueesta syksyllä 2002 järjestettyyn asemakaavapainotteiseen opiskelijakutsukilpailuun, jossa etsittiin ratkaisuja puutaloalueen toteutukseen, tavoitteena tiivis ja tehokas, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja asuntojakaumaltaan monipuolinen asuinalue. Diplomityöni olen rajannut yhteen alueen kortteliin, jossa olen tutkinut tiiviin ja matalan puurakenteisen asuntorakentamisen soveltumista rinnemaastoon, keskittyen erityisesti rakennusten ja asuntotyyppien kehittelyyn sekä asuntojen ja ulkotilojen liittymiseen toisiinsa. Kortteliratkaisu perustuu ajatukseen rinteen suuntaisesta puolijulkisesta raitista, joka johtaa rinteen laelta 'laakson' ja vastapäisen rinnekorttelin kautta metsäisen mäen harjalle liittäen samalla kaksi tärkeää virkistysaluetta toisiinsa. Molemmissa kortteleissa talotyyppinä on kytketty pienkerrostalo, joka kokoojakatua lähestyttäessä muuntuu rivitaloksi ja kadun suuntaiseksi 'ketjutaloksi'. Puolijulkisten, tilallisesti intensiivisempien raittien vastapainona ovat avarammat, maisemaan avautuvat yhteispihat, jotka on jaettu piharakennusten ja maaston porrastusten avulla pienempiin, 2-4 huoneiston pihakokonaisuuksiin. Talot on sijoitettu rinteeseen pohjois eteläakselin suuntaisesti (poikkeuksena kokoojakatua reunustavat ketjutalot) asuntojen oleskelutilojen ja näihin liittyvien terassien avautuessa joko itään tai länteen. Suunnitelman johtavana ajatuksena on ollut rinnetontin erityispiirteiden (maasto, maisema) hyödyntäminen luotaessa tiivistä, mutta kuitenkin riittävän asuntokohtaisen yksityisyyden takaavaa korttelirakennetta ja talotyyppiä. Rakennusten massoittelu on porrastettu sekä korkeus- että pitkittäissuunnassa maastomuotoja seuraten. Tilallisesti intensiivisen raitin ja väljemmän maisemaan avautuvan piha-alueen vastakkainasettelulla on pyritty tuomaan korttelirakenteeseen vaihtelua ja hyödyntämään pohjoiseen avautuvaa järvimaisemaa. Aluetta halkovat raitit on jaksotettu aukioin ja viherterassein rytmittämään jalankulkijan reittiä ja luomaan ulkotiloja asukkaiden eri toimintoja ja tarpeita silmälläpitäen. Rakenteen toivotaan edistävän asukkaiden yhteisöllisyyden tuntua ja luovan kylämäisen miljöön asumiselle.
Description
Supervisor
Siitonen, Tuomo
Thesis advisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
Other note
Citation