Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Business Law
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää malminetsintä- ja kaivoslupiin perustuviin oikeuksiin ja vastaaviin aiempiin oikeuksiin (valtaus- ja kaivosoikeudet) kohdistuvien panttioikeuksien (kaivospanttioikeudet) kohteeseen, perustamiseen ja rahaksi muuttamiseen (realisointiin) sekä toisaalta panttioikeuksien siirtoon ja pysyvyyteen eri tilanteissa liittyvien oikeusnormien sisältöä. Toissijaisena tavoitteena on selvittää niiden oikeusnormien sisältöä, jotka sääntelevät asianomaisella malminetsintä- tai kaivosalueella taikka kaivoksen apualueella sijaitsevan ja toiminnanharjoittajalle tyypillisesti kuuluvan muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden (muu kaivosomaisuus) vakuuskäyttöä. Keskeinen kysymys tältä osin on, (i) mahdollistavatko asianomaiset normit tällaisen vakuuskäytön ja (ii) muodostavatko muu kaivosomaisuus ja kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet myös vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jolloin koko omaisuuteen voidaan perustaa erilaisia esinevakuusoikeuksia ja tällaiset vakuusoikeudet tarvittaessa realisoida niin, että toiminnan harjoittamiseksi tarvittava kaivosomaisuus päätyisi kokonaisuutena yhdelle tai yhdessä toimiville tahoille. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu soveltuvista säädöksistä ja niiden esitöistä, julkaistuista oikeustapauksista sekä keskeisestä varallisuusoikeudellisesta ja muusta oikeuskirjallisuudesta. TULOKSET Uuden kaivoslainsäädännön mukainen kaivospanttioikeuden sääntely on huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisempaa ja ennustettavampaa, mikä on johtanut kaivospanttioikeuden tosiasiallisen merkityksen ja käyttömahdollisuuksien lisääntymiseen. Näkemykseni mukaan kaivospanttioikeudessa on kysymys niin sanotusta turvaavasta tai pankkikelpoisesta vakuudesta, joka mahdollistaa tehokkaan suorituksen saannin pantatuista oikeuksista. Malminetsintä- ja kaivoshankkeiden rahoittajien vakuustarpeita ajatellen kaivospanttioikeutta voidaan yleisesti pitää erittäin tarpeellisena esinevakuusoikeutena, joka oikealla tavalla hyödynnettynä vaikuttanee myönteisesti hankkeiden rahoituksen ehtoihin ja saatavuuteen. Muun kaivosomaisuuden vakuuskäyttöä silmällä pitäen voimassa olevan oikeuden mukaiseen sääntelyyn liittyy kuitenkin eräitä haasteita, jotka tulevat esille erityisesti niissä tilanteissa, joissa malminetsintä- tai kaivostoimintaa harjoitetaan toisen omistamalla maa-alueella ja ilman kiinnityskelpoista vuokra- tai käyttöoikeutta samaan alueeseen. Myöskään laajemmin asiaa tarkastellen ei voida nähdäkseni katsoa, että kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet ja muu kaivosomaisuus muodostaisivat vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. Tilanteen korjaaminen tältä osin edellyttäisi lainsäädännön muutoksia, joita ei ole kuitenkaan odotettavissa lähitulevaisuudessa.
Description
Keywords
kaivosoikeus, panttioikeus, vakuusoikeus, sivullissuoja
Other note
Citation