Developing safety management in the construction company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten YIT Rakennus Oy:n asettamat työturvallisuustavoitteet, -asenteet ja -toimintatavat jalkautuvat linjaorganisaation mukana käytäntöön. Tämän lisäksi pyritään kehittämään ja löytämään kehitysehdotuksia, joilla yrityksen työturvallisuustasoa saadaan parannettua. Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska tavoitteena oli selvittää haastateltavien näkemyksiä, asenteita ja toimintatapoja työturvallisuusasioiden hoitamisessa. Haastatteluilla käytiin läpi koko linjaorganisaatio, työmaajohdosta toimitusjohtajaan. Lisäksi tutkittiin myös työturvallisuuteen liittyviä tilastoja sekä TR- mittaustuloksia että työturvallisuustunnuslukujen suhdetta työmaiden taloudelliseen menestykseen ja aikatauluun. Kirjallisuustutkimuksessa keskityttiin eri osapuolien työturvallisuustehtäviin ja -velvollisuuksiin. Tutkimuksessa esille tulleita hyviä asioita olivat työturvallisuustavoitteiden määritteleminen muiden tavoitteiden ohella, työturvallisuusasioiden käsitteleminen kokouksissa jokaisella linjaorganisaation tasolla ja vakuutusmaksujen jakaminen työturvallisuus menestyksen mukaan. Työturvallisuusasioiden heikkouksia ovat hyväksyttävän turvallisuustason tarkka määrittelemättömyys, suuri hajonta yrityksen sisällä ja hiljainen hyväksyntä vääriä toimintatapoja ja laiminlyöntejä kohtaan. Työturvallisuustason parantaminen vaatii tiukkaa yhtenäisen linjan määrittämistä. Yhteinen linja määritellään turvallisuuspolitiikan avulla ja sen järjestelmällisellä käyttöönotolla. Jokaisen linjaorganisaation jäsenen tulee sitoutua turvallisuuspolitiikan noudattamiseen. Ylimmän johdon tehtävä on määritellä vastuut ja velvollisuudet sekä niiden seurantavälineet. Työpäällikkötaso vie määritellyt toimintatavat työmaille ja valvoo niiden käyttöönottoa. Työmaajohto toteuttaa ja valvoo, että työmaalla toimitaan turvallisuuspolitiikassa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuustyö tulee ottaa osaksi jokapäiväistä johtamista ja se vaatii jatkuvaa kehittämistä.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Turkka, Esa
Keywords
occupational safety, työturvallisuus, safety management, turvallisuusjohtaminen, safety culture, turvallisuuskulttuuri, accidents, tapaturmat, safety index, TR-mittaus, accident frequency, tapaturmataajuus
Other note
Citation