Making change work: change management practices, objectives, challenges and facilitators in Finnish MNCs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
International Business
Kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
124
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka muutosta tulisi johtaa suomalaisissa kansainvälisissä yrityksissä ja todeta poikkeavatko nämä menettelytavat vastaavista globaaleista menetelmistä. Tutkimus keskittyi muutosjohtamisen käytäntöihin, tavoitteisiin, haasteisiin ja menestystekijöihin. Lisäksi tavoitteena oli pyrkiä selvittämään vaikuttavatko institutionaalinen konteksti ja kansainvälinen organisaatiokonteksti muutosjohtajuuteen. Menetelmä Tutkimus tehtiin toimeksiantona IBM:lle ja pohjautui yrityksen samana vuonna toteuttamaan kansainväliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa yhdistettiin viisi kvalitatiivista haastattelua ja kvantitatiivinen kysely. Kyselyn otos oli yhteensä 109 henkilöä ja vastausprosentti 41 %. Analyysissa ja loppupäätelmissä tuloksia verrattiin kirjallisuuteen ja IBM:n kansainväliseen tutkimukseen. Tulokset Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että globaalit ja suomalaiset menetelmät eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Tutkitut yritykset tavoittelivat muutoksella asiakastyytyväisyyden lisäämistä. Haasteeksi koettiin ajatusten ja asenteiden muuttaminen sekä yrityskulttuuri. Suurimmat ongelmat esiintyivät hankkeen käyttöönottovaiheessa. Menestystekijöitä olivat selkeä tavoitteiden määrittely, ylimmän johdon sponsorointi, muutosta tukeva yrityskulttuuri ja toimihenkilöiden osallistuminen muutokseen. Yhtäläisyyksistä huolimatta IBM:n kehittämä neljän tekijän muutostimantti (investointi muutosjohtajuuteen, muutosjohtaja, tietoisuus haasteista ja formaalit metodit) ei edistänyt muutosta samassa mittakaavassa suomalaisissa yrityksissä. Vain organisaation jäsenten tietoisuus muutokseen liittyvistä haasteista lisäsi merkittävästi onnistuneiden projektien suhteellista määrää. Muutosvalmius paranisikin lisäämällä erityisesti henkilökohtaista viestintää, avainhenkilöiden koulutusta, vastuun jalkauttamista sekä työntekijöiden sitouttamista. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että suomalaisen institutionaalisen kontekstin ja kansainvälisen organisaatiokontekstin vaikutus muutosjohtajuuteen on vähäinen. Tästä ei kuitenkaan pystytty tekemään pitäviä johtopäätöksiä tutkimustuloksista.
Description
Keywords
organizational changes, change management, change manager
Other note
Citation