Improving the Efficiency of Testing in Production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
fi
Pages
iii + 69 s. + liitt. 12
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuotannon nykyistä testijärjestelmää, työmenetelmiä ja -tapoja tutkimalla keinoja, joiden avulla tuotannon testausta voitaisiin tehostaa. Tehostamisella on tässä tarkoitettu sekä testauksen nopeuttamista että sen parantamista siten, että yhä suurempi osa virheistä huomattaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimusmenetelminä käytettiin yrityksen henkilöstön haastatteluja sekä tilastollisia menetelmiä. Tutkimusaineistona analysoitiin asiakasreklamaatiota, nk. vikakortteja, nk. vikapäiväkirjaa ja erilaisia testiasemien lokitiedostoja. Tutkimus rajattiin koskemaan yrityksessä valmistettavien suojareleiden SPACOM -tuoteperheen testausta, jonka rinnalla pidettiin myös SACO -hälytysyksiköt, koska niiden testaustoiminta on varsin samankaltaista. Testausta on tarkasteltu koko tuotantoketjun varrella keskittäen huomio kuitenkin ketjun loppupäähän. Tutkimustuloksina voidaan esittää lasketut testiasemien kapasiteetit ja kuormitukset ennustetuilla valmistusmäärillä. Virhelähteitä pyrittiin etsimään analysoimalla eri tavoin kerättyjä vikatilastoja. Lisäksi testijärjestelmää verrattiin toiseen uuteen ja automaattisempaan järjestelmään. Johtopäätöksinä voidaan esittää, että nykyisen testijärjestelmän kapasiteetti on riittävä, mikäli toiminnassa tehdään pieniä muutoksia. Vikatilastojen perusteella voidaan havaita palautteenantomenettelyn olevan puutteellinen, joten virheiden ennaltsehkäisyn sijasta keskitytään niiden korjaamiseen. Suositeltavaa olisi lisätä laatupalautteen määrää. Laatupalautetta pitäisi saada sekä ohjatusti eli palavereissa että omaehtoisesti eli asiasta kiinnostuneet voivat saada helposti informaatiota esimerkiksi ilmoitustaululta. Otantatarkastuksen ottaminen takaisin laadunvarmistamisen yhdeksi muodoksi olisi myös suositeltavaa, koska näin saadaan ikäänkuin asiakkaan näkökulma mukaan.
Description
Supervisor
Kanerva, Jussi
Thesis advisor
Puumalainen, Simo
Keywords
testing, testaus, inspecting, tarkastus, capacity, kapasiteetti, load, kuormitus, quality of operation, toiminnan laatu, quality of product, tuotteen laatu
Other note
Citation