Leijuvia päitä ja epäopiskelua - kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta korona-aikana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee Covid-19-viruksen eli koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikaista etäopiskelua. Tutkielma on kirjoitettu tilanteen alkamisesta ollessa hieman yli vuosi, joten aiheesta on ollut vasta vähän julkaistua tutkimusta ja tietoa kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Opinnäytetyö pyrkiikin tuomaan kuvataidekasvatuksen opiskeli-joiden kokemukset mukaan laajempaan keskusteluun korona-ajan etäopetuksesta ja -opiskelusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää vastauksia tutkimuskysymyksiin: Miten kuvataidekasvatuksen opiskelijat ovat kokeneet korona-ajan etäopiskelun? Miten tämän ajan etäopetus on vaikuttanut taideopetukseen? Kuinka korona-ajan etäopiskelua voisi kehittää? Tutkimalla kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia voidaan oppia sekä taiteenopetuksen että opettajankoulutuksen tilasta tänä erikoisena aikana. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka toteutettiin nettilomakkeen avulla 3.2.–14.2.2021 välisenä aikana. Kysely suunnattiin Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen kandi-, maisteri- ja erillisen maisteriohjelman opiskelijoille. Joukkoa tutkittiin, jotta voitaisiin saada mahdollisimman laaja kuva siitä, millaisia erilaisia kokemuksia kuvataidekasvatuksen opiskelijoilla on tilanteesta. Kyselyyn vastasi kaksikymmentäseitsemän opiskelijaa, joita oli lähes jokaiselta mahdolliselta vuosikurssilta. Kysely oli jaettu neljään osa-alueeseen, jotka selvittivät opiskelijoiden taustatietoja, kokemuksia, tilanteen vaikutuksia ja sitä, kuinka korona-ajan etäopiskelua voisi heidän mielestään kehittää. Aineiston käsittelyssä käytettiin fenomenografista analyysia ja vastauksia tutkittiin laadullisen tutkimuksen kontekstissa. Opiskelijoilla oli ollut toisistaan eroavia kokemuksia ja eroihin vaikuttivat muun muassa opintojen vaihe, kurssien järjestelyt, opiskelijan oma elämäntilanne sekä hänelle soveltuvat opiskelun tavat. Vastauksista nousivat esille kokemukset etäluentoihin osallistumisesta ja korona-aikana opiskelusta mutta myös opiskelijaelämästä yleisesti. Tilanteen kaikki vaikutukset eivät ole välttämättä vielä havaittavissa, mutta vastauksista selvisi niitä olleen opiskelijoiden terveyteen, opintoihin ja kokemukseen omasta ammattitaidosta. Opiskelijoiden vastauksista selvisi, että kurssipäivien sopivalla kestolla ja riittävällä taukojen pitämisellä oli positiivisia vaikutuksia heidän keskittymiseensä, joka korona-aikana oli tuntunut heikentyneen. He toivoivat myös selvyyttä päivien rakenteeseen ja tiedotukseen kurssien sisäisesti sekä yliopiston sisällä yleisesti. Vastaukset riippuivat kuitenkin paljon opiskelijasta itsestään, eikä opiskelijoilla ollut täysin yhtenäistä linjaa siitä, mikä heille toimii etäopiskelussa. Tutkimustuloksista selvisi, että opiskelijoilla oli hyvin erilaisia kokemuksia etäopiskelusta ja tilanne nähtiin ristiriitaisena. Opiskelijat pystyivät tunnistamaan niin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia, joten heidän vastauksensa loivat tilanteesta realistisen ja monipuolisen kuvan. Kertomalla kokemuksista tämä tutkielma pyrkii antamaan opiskelijoille äänen ja auttaa ymmärtämään aihetta heidän näkökulmastaan.
Description
Supervisor
Ylirisku, Henrika
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
Covid-19, kyselytutkimus, etäopetus, etäopiskelu, kuvataidekasvatus, koronavirus
Other note
Citation