Puukerrostalojen rajat: Puurakentamista määrittävän sääntelyn erot ja vaikutukset Suomessa ja Ruotsissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
63 + 1
Series
Abstract
Tässä diplomityössä vertaillaan puukerrostaloja koskevaa suomalaista ja ruotsalaista lainsäädäntöä. Lisäksi selvitetään, miten säädökset näkyvät tyyppirakenteissa; kartoitetaan suomalaisten asiantuntijoiden kokemuksia säädösten vaikutuksista; sekä puukerrostalorakentamisen tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Pyrkimyksenä on löytää syitä Ruotsiin verrattuna suomalaisen puukerrostalotuotannon hitaalle kasvulle, sekä syy-seuraus suhteita määräysten ja toteutuneiden puurakenteiden välillä. Tutkimusosa sisältää säädöskatsauksen, tyyppiratkaisujen vertailun sekä koosteen alan asiantuntijoiden näkemyksistä. Tutkimusmetodeina käytettiin säädöksiä vertailevaa kirjallisuuskatsausta, tyyppirakenteiden rakenneanalyysiä sekä haastattelututkimusta. Tutkimuksen päähavaintona Ruotsin ja Suomen säädöksissä todetut erot eivät yksinään ole syynä Suomen hitaalle puukerrostalokehitykselle. Haastattelututkimuksen aikana selvisi, että alan asiantuntijoiden näkökulmien mukaan hidas kehitys johtuu muunmuassa puuttellisesta virkamiestason ymmärryksestä teollisen puukerrostalorakentamisen rajoituksista ja perusmitoista. Tutkimuksen perusteella suomalaisia puukerrostaloja koskevia määräyksiä tulisi uudistaa helpommin sisäistettäväksi kokonaisuudeksi.

This master’s thesis focuses on comparing finnish and swedish building regulations regarding wooden multi-story buildings. Additionally the thesis adresses how the effects of the regulations can be seen in typical structures; how regulations are seen by the experts of the field; as well as the future prospects of wooden multi-story buildings in Finland. The goal is to find reasons for the relatively slow growth of finnish production of wooden multi-story houses in comparison to Sweden, and to find cause-effect relationships between the regulations and built wooden structures. Research contains a regulation review, comparison of typical solutions and a compilation of the opinions of practicing professionals. Research methodology comprises of literary review comparing the differing regulations, structural analysis of typical structures as well as of research interviews. The main finding was that while the regulations between Sweden and Finland have differences, they aren’t substantial enough to explain the slow growth of Finnish wooden multi-story buildings. The research interviews revealed that according to the experts, the reason is partly due to the lack of understanding of basic dimensioníng and requirements of industrial wooden construction in regulatory bodies. Based on the research, finnish regulations regarding wooden multi-story building should be reformed into a more easily understood entity
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Karjalainen, Markku
Keywords
puukerrostalo, rakennusmääräykset, Ruotsi, Suomi, puurakentaminen, sääntely, paloturvallisuus, ääneneristävyys
Other note
Citation