Comparison of routing software in Linux

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Networking technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Linux-käyttöjärjestelmä yleistyy nykyään yhä enemmän ja enemmän. Verkkoyhteydet tulevat nopeammiksi ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Nykypäivän verkot tarvitsevat reititystä, jotta viestit voidaan välittää Internetissä eteenpäin kohti vastaanottajaa. Linux-järjestelmät voivat toimia reitittiminä. Tässä työssä käsittelemme sekä Linux-käyttöjärjestelmää että reititystoiminnallisuutta. Reititysohjelmistomme perustuu FreeBSD-käyttöjärjestelmään. Tässä työssä tutkimme, kuinka hyvin tämä ohjelmisto toimii Linuxissa. Ensimmäinen toimenpide on muokata reititysohjelmisto yhteensopivaksi Linuxin kanssa. Sen jälkeen tutkimme ohjelmiston toiminnallisuutta Linuxissa vertailemalla tätä reititysohjelmaa kahden kaupallisen ja yhden avoimeen lähdekoodiin perustuvan reititysratkaisun kanssa. Vertailu koostuu suorituskyky- ja ohjelmiston kompleksisuuden mittauksista. Näiden mittausten tulokset eivät pelkästään näytä, että ohjelmaa voidaan ajaa Linuxissa, vaan antavat myös lisätietoa siitä, miten reititysohjelmistot suorittavat reititystehtäviä. Ohjelmiston kompleksisuusmittausten tuloksena näemme lähdekoodin laadun vertailluissa reititysohjelmissa. Ohjelmiston kompleksisuus liittyy siihen, kuinka helppoa ohjelmistoa on ylläpitää.

Linux operating system is becoming more and more popular today. Network connections are becoming faster and the amount is increasing all the time. Today's networks need routing so that the messages can go towards their destinations in the Internet. The routing can be performed in the Linux systems. In this thesis we handle both the Linux operating system and routing functionality. Our routing software is based on the FreeBSD operating system. This thesis studies how well that software works on Linux. The first step is to port this software on Linux. After that we examine the functionality of the software in Linux by comparing the routing daemon with two commercial routing solutions and an open source one. The comparison consists of performance and software complexity measurements. The results of these measurements not only show that the software is capable to be run on Linux, but also give even more information on how different routing software packages perform the routing tasks. The output of the software complexity measurements shows the type of source code in the compared routing solutions. The complexity of the software is related to the easiness to maintain it.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Strengell, Pasi; Filosofian maisteri
Keywords
routing software, routing performance, software complexity, reititysohjelmisto, reitityksen suorituskyky, ohjelmiston kompleksisuus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007510