Henkilöautoliikenteen sujuvuuden määrittäminen paikkatietomenetelmin: tapaus pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
101 + 11
Series
Abstract
Pääkaupunkiseudulla on vuosikymmenien ajan tehty matka-aikamittauksia, joiden perusteella arvioidaan ajoneuvoliikennetilanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä ja liikenneverkon parantamistarvetta. Matka-aika vaikuttaa laajalti hyvän saavutettavuuden ja kestävän liikennejärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen. Matka-aikaa voidaan määrittää kahden kiintopisteen välillä eri paikannusmenetelmien perusteella. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on suorittanut mittauksia ns. aktiivisen kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausajoneuvoja ajetaan liikennevirran seassa. Lisäksi Suomessa on olemassa ajantasaista matka-aikatietoa rekisterikilpien automaattiseen tunnistukseen perustuen tuottava kamerajärjestelmä. Kumpikaan menetelmistä ei aiempien selvitysten perusteella ole riittävä tietotarpeisiin nähden. Tämän diplomityön päätavoitteena oli selvittää, onko HSL:n matkanopeustutkimusta varten syntynyt yleistyneiden paikannuslaitteiden myötä aiempaa parempaa tapaa tai laadukasta valmista tietoaineistoa matka-aikatiedosta johdettavan keskimääräisen matkanopeuden määrittämiseen. Työn kirjallisuusosiossa perehdytään paikkatieto- ja paikannusmenetelmiin sekä liikenteen sujuvuuden käsitteisiin. Ihmisten liikkeiden seurannan vuoksi oleellisia yksityisyydensuojakysymyksiä käsitellään seuraavaksi. Lisäksi selvitetään, mistä tekijöistä matkanopeustiedon laatu riippuu sekä miten liikenteen matka-aikaa voidaan määrittää automaattisesti. Kokeellisessa osiossa havaitaan, että markkinoille on syntynyt valmiita tietoaineistoja. Ajoneuvonavigaattorien liikkeisiin perustuva TomTom:n kaupallinen paikkatietoaineisto havaitaan laatutarkasteluiden perusteella käyttötarkoitukseen riittävän laadukkaaksi. Aineistolle kehitetään sopivat laskentamenetelmät, joilla määritetään aiempien tutkimusten kanssa vertailukelpoiset keskimääräiset matkanopeudet HSL:n vuoden 2015 matkanopeustutkimusta varten. Diplomityössä havaittiin, että laadukasta matka-aikatietoa on haasteellista luoda ja löytää etenkin ominaisuuksiltaan sopivana. Lisäksi ongelmana oli luotettavan tietöitä koskevan tiedon löytäminen. Laatutarkastelujen perusteella nyt kehitetty tutkimusmenetelmä arvioitiin kuitenkin aiempaa laadukkaammaksi, vaikkei liikennevaloja sisältävien linkkien tieosien tulosten oikeellisuutta voitu tällä erää täysin todentaa.

Travel time measurements have been carried out for decades in the Helsinki metropolitan area. The measurements are done in order to assess the long-term development of car traffic fluency and the need of improvements on the road network. Travel time has a profound effect on the goals of accessibility and sustainable transport system. Average travel times can be produced by using various positioning technologies. Helsinki Region Transport (HRT/HSL) has used the active floating car method, which means using dedicated probe vehicles and drivers. In addition there is a camera system, which produces timely average travel time information on some links. Neither of these data collection methodshave been interpreted as sufficient in the previous reports about the quality of data. The main goal of this Master’s Thesis was to assess if the spreading positioning devices have resulted in the occurrence of a better method or some real dataset for calculating the average space-man speed of the road sections present in the previous research by HRT. The literature section of this Thesis has its focus on the geospatial and positioning methods, as well as on the concepts of car traffic fluency. Privacy questions that rise because of the movement tracking of citizens are discussed. In addition, the quality factors of travel time information and the automatic methods for average travel time generation are evaluated. In the experimental section some available geospatial data concerning average travel time are evaluated. The nagitor-based spatial dataset by TomTom is interpreted as suitable for the purpose of HRT and as quality-wise sufficient. Then the obligatory processing methods are developed. As the result of the work, comparable space-means are generated for the research of HRT. The complexity of generating high-quality travel time information, as well as the scarcity of such data, were clearly noticed during the making of this Master’s Thesis. However, the methods seem to produce more reliable results than the previous methods, although the results of the arterial roads could not be fully verified.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Lindeqvist, Matleena
Keywords
liikenne, matka-aika, satelliittipaikannus, matkapuhelinpaikannus, paikkatieto, karttasovitus
Other note
Citation