Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tarkastusvaliokunnan roolia, tehtäviä, valiokunnan jäsenten valintakriteerejä ja tarkastusvaliokunnan merkitystä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin tarkastusvaliokunnan rooliin, tehtäviin ja jäsenten riippumattomuuteen ja asiantuntemukseen liittyvää kotimaista ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Lähdeaineisto koostui pääasiallisesti aihealueeseen liittyvistä aiemmista tutkimuksista ja artikkeleista, säännöksistä ja oppikirjoista. Tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin haastattelemalla viittä Helsingin arvopaperipörssin päälistalla noteeratun yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa ja jäsentä. Aineiston käsittely Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna. Haastattelut koostuivat viidestä teema-alueesta. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin kirjalliseen muotoon. Haastattelujen pohjalta vedettiin yhteen tutkimustulokset ja johtopäätökset. Tulokset Tarkastusvaliokuntien perustamiseen on vaikuttanut voimakkaasti vuonna 2004 voimaan tulleet uudistuneet corporate governance –suositukset. Haastateltavat kokivat, että tarkastusvaliokunnan rooli on olla hallituksen työtä avustava elin. Sen tärkeimmiksi tehtäviksi katsottiin taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan valvonta. Tarkastusvaliokuntien jäsenten valintaperusteina nousivat esiin jäsenten oma kiinnostus sekä heidän asiantuntemuksensa. Jäsenen riippumattomuus yhtiöstä koettiin edellytykseksi sille, että voi toimia tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Työkokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin liittyvissä toimissa sekä myös hallituskokemus katsottiin merkitykselliseksi sekä valintatilanteessa että valiokuntatyöskentelyssä. Tarkastusvaliokunnalla koettiin olevan jonkinlaista vaikutusta esimerkiksi taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan laadun paranemiseen.
Description
Keywords
corporate governance, tarkastusvaliokunta, rooli, tehtävät, jäsenten valintakriteerit, riippumattomuus, asiantuntemus
Other note
Citation