Foley-tehosteiden tarkoitus, luominen ja käyttö – esimerkkeinä valikoituja kansainväliseen levitykseen suunnattuja teoksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Tutkin opinnäytetyössäni foley-äänen roolia elokuvien ja televisiosarjojen äänityössä. Selvitän työssäni foley-äänen syntyhistoriaa, tarkoitusta ja tuotantotapoja elokuvanteon prosessissa. Foley-äänellä tarkoitetaan kuvan kanssa synkronissa äänitettäviä tehosteääniä. Foley-artisti tuottaa näitä ääniä esimerkiksi toisintaakseen elokuvassa tai televisiosarjassa nähtäviä, mutta usein kenttä-äänitystilanteessa kuulumattomiin jääviä teonääniä. Foley-ääniä tuotetaan myös mahdollistamaan ääniraidan äänellinen jatkuvuus tilanteissa, joissa esimerkiksi dialogin jälkiäänityksen takia ääniraidalle on syntynyt aukkopaikkoja teonäänien suhteen. Foley-äänet jaotellaan tyypillisesti askelääniin (footsteps), vaatetehosteisiin (movements, cloth) ja rekvisiittatehosteisiin (props). Askeläänien tarkoituksena on toisintaa näyttelijöiden askelluksesta kuuluvia ääniä nähtyä vastaavilla pintamateriaaleilla ja kenkätyypeillä, sekä karakterisoida eli rakentaa äänikerronnan keinoin elokuvan tai televisiosarjan hahmoja. Askelääniin kuuluvat myös erilaisten eläinten liikkumisesta kuuluvat äänet. Vaatetehosteilla taas puolestaan pyritään jäljittelemään hahmojen liikkeitä ja tehostamaan näiden koettua läsnäoloa. Rekvisiittatehosteilla toisinnetaan niin nähtävien arkiesineiden käsittelystä syntyviä teonääniä, kuin luodaan erikoistehostemaisia ja yllättäviäkin äänellisiä tekstuureita erilaisia elokuvassa tai televisiosarjassa nähtäviä tilanteita kuvailemaan. Analysoin opinnäytetyössäni foley-ääneen liittyviä kirjallisuuslähteitä sekä tarkastelen foley-artistin näkökulmasta eräitä valikoituja kansainväliseen levitykseen suunnattuja elokuva- ja televisiosarjaesimerkkejä. Koska kv-levitykseen suunnattujen elokuvien ja televisiosarjojen ääniraita valmistellaan siten, että se on lokalisoitavissa kulloisellekin levitysalueelleen erillisen M&E-miksauksen avulla, myös foley-työhön kohdistuu tällöin kotimaiselle markkina-alueelle suunnattua tuotetta suurempia vaatimuksia. Foley-tehosteraidalta vaadittu laajempi kattavuus elokuvan tai televisiosarjan koko ääniraidalla vaatii myös suurempaa ajallista –eli budjetillista– satsausta sekä artistointiin, että foley-leikkaukseen.

This master’s thesis studies the role of foley-sound in the sound production of film and television series. In my work, I explore the history, purpose, and production methods of foley-sound in the sound design process. Foley-sound refers to the sound effects recorded in sync with an image – effects which are produced by a foley artist to reproduce sounds for actions that are seen in a movie or television series but are often not recorded during the shoot. Foley sounds are also produced to create a continuous soundtrack in situations where, for example, due to the dubbing or ADR of the dialogue, gaps have been introduced to the production sound. Foley sounds are typically divided into footsteps, movement or cloth-, and prop-effects. The purpose of the footstep sounds is to reproduce the sounds of the actors' footsteps with similar surface materials and shoe types, as well as to characterize, i.e. to construct the character of a film or television series by means of sound. The footsteps also include the sounds of the movement of various animals. Clothing effects or movements aim to mimic the movements of the characters and enhance their perceived presence on screen. Prop-effects reproduce the sounds of everyday objects being manipulated, as well as create special effects and even surprising sound textures to sonically describe different situations seen on screen. In this thesis, I analyze literature sources related to foley sound and examine from the perspective of a foley artist selected examples of film and television aimed for international distribution. As the soundtrack of films and television series intended for international distribution is prepared in such a way that it can be localized to its respective distribution area by means of a separate M&E mix, the foley work is also subject to higher requirements than in the end product intended for the domestic market. The wider coverage required of a foley-effect track across the entire soundtrack of a film or television series also requires a greater investment in time – i.e. budget - for both recording and editing.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Huhtanen, Olli
Keywords
foley, kv-tuotanto, M&E, äänisuunnittellu, elokuva, televisio
Other note
Citation