Improving resource utilization efficiency in heathcare - alternative approaches to process management in home hemodialysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
(9) + 112 s. + liitt. 24
Series
Abstract
Kotihemodialyysi(KHD)-yksikkö on lisääntyvässä määrin kohdannut paineita hoitaa yhä useampia potilaita nykyisellä resurssimäärällä, hoidon laatua heikentämättä. Tämän työn keskeisenä aiheena on KHD-yksikön tuottavuuden parantaminen. Päämääränä oli tutkia prosessinohjauksen soveltuvuutta KHD-potilaan hoitoon ja tarkastella vaihtoehtoisia lähestymistapoja toiminnan ohjaukseen. Tutkimus on luonteeltaan eksploratiivinen ja se suoritettiin Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) nefrologian klinikalla. Tutkimuksen tavoitteina on:. 1) Selvittää onko resurssinkäyttöä mahdollista tehostaa kotihemodialyysiprosessissa, hoidon laatua tai sen saatavuutta heikentämättä. 2) Analysoida soveltuuko "keskeneräinen potilas (KEP)"-konsepti kroonisten sairauksien, kuten KHD:n, hoivaprosessin johtamiseen, vai löytyykö muita parempia menetelmiä. 3) Arvioida voisiko KHD:n palveluprosessi hyötyä tulevasta itsepalveluympäristöstä. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen KHD-yksiköstä, joka analysoidaan toteutuneiden näyte-potilasepisodien sekä niihin kuuluvien palvelutapahtumien avulla. Työssä sovelletaan uutta tapahtuma-perusteista lähentymistapaa palvelun kuvaamiseen ja analysointiin. Tarkoituksena on selventää prosessin eri osien vuorovaikutuksia, sekä löytää tapahtumia joissa resurssien tehokkuus on heikko. Työssä paikannettiin kaksi ko. tapahtumaa ja niiden vaikutuksia KHD-prosessiin määriteltiin aikatutkimuksen avulla. Lisäksi esitellään kuusi vaihtoehtoista lähestymistapaa terveydenhuollon tuotannonohjaukselle. KHD-prosessin monimutkaisuus johti uuden viitekehyksen syntymiseen, ei-rutiiniprosessien ohjauksesta erikoissairaanhoidossa. Viitekehys erottaa prosessin perinteisin keinoin ohjattavissa olevat vaiheet (diagnostinen ja valmisteluvaihe), niistä jotka tarvitsevat uutta lähestymistapaa (hoitovaihe). Potilasepisodien analysoinnissa KEP-konsepti osoittautui soveltumattomaksi hoitovaiheeseen. Se saattaa kuitenkin olla hyödyllinen työkalu diagnostisen ja valmisteluvaiheiden läpimenoajan lyhentämiseksi. Työssä esitellään yhtä käytössä olevaa itsepalveluympäristöä, ja pohditaan vastaavan ympäristön potentiaalia munuaispotilaan ja lääkärin välisen tiedonvälityksen kehittämiselle, sekä itsepalveluympäristön hyödyntämismahdollisuudet KHD-prosessissa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Kämäräinen, Vesa
Keywords
healthcare management, terveydenhuollon johtaminen, episode of care, hoitoepisodi, chronic disease management, kroonisten sairauksien johtaminen, specialized care, erikoissairaanhoito, service management, palveluohjaus
Other note
Citation