Business opportunities for the utilization of process-based industrial CO2

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
99+3
Series
Abstract
There is an increasing need for industries to adopt new technologies and find new business opportunities in the transition towards sustainable global economy. Anthropogenic emissions of carbon dioxide (CO2) are of great concern to which carbon capture, utilization, and storage (CCUS) is expected to bring solutions. Existing literature has examined the theoretical possibilities and feasibility of especially individual elements of value chains in isolation rather than considering their interconnected dynamics. Although these solutions are raising interest and successful pilots have been carried out there are only a few larger scale and commercial solutions existing. Thus, this thesis tries to understand the necessary actions for promoting and speeding up the implementation of CCUS and the value captured CO2 could have for businesses. The study investigates four different scenarios of process-based industrial CO2 utilization. Them being production of methanol, construction plastics, cement and storing of CO2 to seabed. To explore their business opportunities in the current landscape, a qualitative research approach is applied based on grounded theory. In total 14 semi-structured interviews serve as the primary data source. To reinforce the credibility and validity, supplementary information from public CCUS project materials is incorporated. This thesis adds to the existing literature by affirming earlier discoveries regarding the significance of CCUS in carbon management solutions. As a result, the findings illustrate the importance of a comprehensive understanding of the inter-linkages in the value network and emphasize collaborative approach to reach the business potential of the selected CCUS value chains. The necessary actions include recognition of these activities in the regulation framework, development of market conditions and overcoming financial issues. Methanol and storing pathways are identified to be first ordinary business opportunities and the value of captured CO2 for businesses concentrating on non-quantitative aspects like strategical positioning. Also, this study introduces novel avenues for further research.

Teollisuuden on kasvavassa määrin omaksuttava uusia teknologioita ja löydettävä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maailmantalouden siirtyessä kohti kestävämpää taloutta. Hiilidioksidipäästöihin etsitään ratkaisuja, joista yksi puhutuista on hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi (CCUS). Kirjallisuudessa on esitetty erityisesti arvoketjun yksittäisten elementtien teoreettisia mahdollisuuksia ja toteutettavuutta erillisinä kokonaisuuksina, sen sijaan että olisi tarkasteltu niiden keskinäistä dynamiikkaa. Vaikka nämä ratkaisut herättävät kiinnostusta ja onnistuneita pilottihankkeita on toteutettu, suuremmassa ja kaupallisessa mitta-kaavassa toimivia ratkaisuja on vain harvoja. Tämä työ pyrkii ymmärtämään tarvittavat toimenpiteet CCUS ratkaisujen toteuttamisen ja laajentumisen edistämiseksi sekä selvittämään millaista arvoa talteen otetulla CO2 voisi olla yrityksille. Tutkimus tarkastelee neljää erilaista arvoketjua prosessiperusteisen CO2-hyödyntämiselle. Valitut arvoketjut ovat metanolin, rakennusmuovien ja sementin tuotanto sekä CO2 varastointi merenpohjaan. Liiketoimintamahdollisuuksien tutkimiseksi sovelletaan laadullista tutkimuslähestymistapaa. Yhteensä 14 puolistrukturoitua haastattelua toimii primäärisenä tietolähteenä. Luotettavuuden ja pätevyyden vahvistamiseksi mukaan otetaan lisätietoa julkisista CCUS-projektimateriaaleista. Tämä työ täydentää julkisesti saatavissa olevaa tietoa vahvistamalla aiempia havaintoja CCUS:n merkityksestä hiilidioksidin hallintaratkaisuissa. Tulokset havainnollistavat arvoverkoston keskinäisten yhteyksien kokonaisvaltaisen ymmärtämisen tärkeyttä ja korostavat yhteistyölähestymistapaa valittujen CCUS-arvoketjujen liiketoimintapotentiaalin saavuttamiseksi. Tarvittavia toimia ovat CCUS-toimien tunnistaminen sääntelyssä, markkinaolosuhteiden kehittäminen ja taloudellisten ongelmien ratkaiseminen. Metanoli- ja varastointiarvoketjut on tunnistettu ensimmäisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi ja talteen otetun CO2 arvo keskittyy ei-määrällisiin näkökohtiin kuten strategiseen asettumiseen liiketoimintaympäristössä. Lisäksi työ esittelee uusia näkökulmia jatkotutkimukselle.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Pajunen, Nani
Pajula, Tiina
Keywords
CCU, CCS, business opportunities, industrial carbon management, value chain, value network
Other note
Citation