Multiobjective Development of Lake Regulation Policies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Tässä työssä esitetään monitavoitteisia päätöksenteon tukimenetelmiä käytettäväksi ympäristöhankkeiden suunnittelussa. Työ kuvaa eri menetelmistä muodostavan kehikon, joka seuraa muodollista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Tässä työssä sitä käytetään Päijänteen säännöstelyn kehittämiseen. Menetelmäkehikkoa testattiin ympäristöasioista vastaavilla viranomaisilla ja asiantuntijoilla sekä opiskelijoilla. Työ painottuu menetelmien kehittämiseen käytännön ongelmia varten. Päätösanalyyttisillä menetelmillä voidaan löytää kompromissiratkaisuja ja lieventää ristiriitoja eri osapuolten välillä. Matemaattiset apuvälineet helpottavat laajojen, vaikeasti mitattavien vaikutusten arviointia ja vertailua. Työssä käytettävät menetelmät mahdollistavat myös eri intressitahojen osallistumisen suunnitteluprosessiin, jolloin he saavat tietoa hankkeen vaikutuksista ja oppivat ymmärtämään niiden syitä sekä toistensa tarpeita. Työn ensimmäisessä vaiheessa jäsennettiin Päijänteen säännöstelyyn liittyvät osatekijät, tavoitteet ja alustavat vaihtoehdot. Koehenkilöiden mielipiteitä eri osatekijöiden tärkeydestä analysoitiin arvopuutekniikalla, jolla pyritään tunnistamaan ristiriidat osapuolten välillä. Kokeissa tutkittiin lähinnä Päijänne-tapauksen jäsennyksen mielekkyyttä, ja havaittiin jäykkärakenteisen menetelmässä monia vaikeasti määriteltäviä ja siten epäluotettavia arvioita kuten arvofunktiot. Huomattiin myös, että kompromissiratkaisut nykyisen ja luonnonmukaisen säännöstelyn väliltä todennäköisesti saavat laajempaa kannatusta kuin ääritapaukset. Toisessa vaiheessa haetaan uusia, tehokkaita säännöstelyvaihtoehtoja, jotka olisivat osapuolille yhteisesti parempia kuin vanha käytäntö. Tähän käytetään parantavien suuntien menetelmää, jota ei aiemmin ole testattu käytännössä. Koehenkilöt pystyivät hyvin vastaamaan menetelmän vaatimiin kysymyksiin ja tuottivat johdonmukaisia tuloksia. Tosin vastaajien mielipiteet eri vedenkorkeuksien mieluisuudesta riippuvat täysin niiden esitetyistä vaikutuksista, minkä takia ennen varsinaista käyttöä näille tulisi saada luotettavat arviot. Viimeisessä vaiheessa päätöksentekijät ja asianosaiset kokoontuvat arvioimaan edellä kehitettyjä uusia säännöstelyvaihtoehtoja. Tarkoituksena olisi valita lopullinen säännöstelykäytäntö, ja suunnitella myös toimenpiteitä mahdollisten haittojen lieventämiseksi. Työ ei sisällä tätä vaihetta, sillä sen tulokset riippuvat suuresti ryhmän sisäisistä prosesseista ja osallistujien myöntymisestä kompromisseihin. Työssä ehdotetaan ryhmäpäätöksenteon tukimenetelmiä sovellettavaksi tähän vaiheeseen. Tavalliseen YVA-käytäntöön verrattuna esitetyn menetelmäkehikon suurimmat hyödyt ovat interaktiivisuus ja mielipide-erojen esiintuominen eksplisiittisesti. Tietokoneen avulla voidaan havainnollistaa eri toteutustapojen vaikutukset ja vastaajien painotukset. Päätösanalyyttisten menetelmien sovellukset on puettu käyttäjäystävälliseen muotoon eikä käyttäjän tarvitse perehtyä matemaattisiin yksityiskohtiin.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Kettunen, Eero
Keywords
Other note
Citation