Variable frequency drive test data handling

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
59
Series
Abstract
This thesis investigates test method and file format aspects of variable frequency drive test data handling. Linear regression and fast Fourier transform are studied and their use as test methods are evaluated. Value Change Dump (VCD) and Technical Data Management Streaming (TDMS) file formats are studied and experimented with. This thesis also presents data models that were used in experiments. Test methods and file formats are experimented with generated data that represents variable frequency drive measurements. Both test methods and file formats were experimented with couple available software libraries. The test methods work well are able to evaluate chosen tests and the library support is comprehensive. File formats were evaluated by multiple different requirements and it was found that each file format has their own best use scenario, but no perfect solution were found.

Tämä tutkielma käsittelee taajuusmuuttajan testidatan käsittelyä testimenetelmien ja tiedostomuotojen näkökulmasta. Lineaari regressio ja nopea Fourier-muunnos menetelmiä tutkitaan ja niiden käyttöä testimenetelminä arvioidaan. Value Change Dump (VCD) ja Technical Data Management Streaming (TDMS) tiedostomuotoja tutkitaan ja käsitellään käytännön kokeissa. Tämä tutkielma myös esittää tietorakenteita, joita käytettiin käytännön kokeissa. Testimenetelmiä ja tiedostomuotoja kokeillaan generoidun datan kanssa, joka edustaa taajuusmuuttajatestauksen mittauksia. Kokeissa käytettiin muutamaa eri ohjelmistokirjastoa tuen selvittämiseksi. Tutkielma havaitsi molempien testimenetelmien toimivan hyvin ja kirjastotuki oli hyvä. Tiedostomuotojen arviointiin käytettiin useita eri vaatimuksia ja havaittiin, että eri tiedostomuodoilla on omat parhaat käyttötapaukset. Täydellistä ja kaiken kattavaa tiedostomuotoa ei löydetty.
Description
Supervisor
Vyatkin, Valeriy
Thesis advisor
Söderlund, Martti
Keywords
VFD, testing, FFT, TDMS, VCD
Other note
Citation