Distributed Agile software development and the requirements for Information Technology

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 74 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia maailmanlaajuiseen, ketterään ohjelmistokehitykseen liittyviä haasteita sekä näiden mahdollisia ratkaisuja. Työ suoritettiin F-Secure Oyj:n tuotekehitysyksikössä. Yksikkö on hajautettu useaan maanosaan, mutta tässä työssä esimerkeiksi otettiin tuotekehityskolmio, jossa Suomessa sijaitsee päätoimisto ja sivutoimistot Venäjällä sekä Malesiassa. Työ aloitettiin tutkimalla ja esittämällä maailmanlaajuiseen ohjelmistokehitykseen liittyviä kriittisimpiä ongelmia. Seuraavaksi esitettiin kuinka ohjelmistokehitys on viimeisten vuosikymmenten aikana muovautunut suunnitelmapohjaisesta kehityksestä iteratiiviseen, ketterään tapaan tehdä ohjelmistoja. Ketterät menetelmät mahdollistavat projektien suuremman todennäköisyyden onnistua, eli tuottaa asiakkaalle toimiva ohjelmisto, ajallaan - ylittämättä kustannuksia. Ketterät menetelmät arvostavat ohjelmiston kehitykseen osallistuvien henkilöiden vahvaa vuorovaikutusta. Tämä on ristiriidassa kehityksen hajauttamisen kanssa, koska välimatka heikentää mahdollisuuksia tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Toisaalta, hajauttamalla voidaan saada aikaiseksi merkittäviä etuja, esimerkiksi kustannussäästöjä, uusia markkinoita sekä työvoimaa uusilta alueilta. Hajauttamisen ja ketterien menetelmien menestyksekäs yhdistelmä tarjoaa siten merkittäviä kilpailuetuja yrityksille. Aiempaa tutkimusta ketterän ohjelmistokehityksen hajauttamisesta on jo tehty, mutta nämä liittyvät usein tarkasti tutkimuksessa käytettyyn kehitysympäristöön, johtuen esimerkiksi erilaisista kehitysmetodeista tai maantieteellisistä seikoista. Kaikissa tässä työssä läpikäydyissä tutkimuksissa annetut suositukset olivat mahdollista jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Nämä olivat: ohjelmistokehitys, informaatioteknologia sekä ihmislähtöiset asiat. Kirjallisuudesta löydettyjä suosituksia verrattiin F-Secure Oyj:n ympäristöön suorittamalla kyselytutkimus, joka oli suunnattu Venäjällä ja Malesiassa työskenteleville tuotekehitysyksiköiden jäsenille. Lisäksi Malesian ja Venäjän toimiston johtoa haastateltiin sekä vanhojen projektien dokumentaatiosta etsittiin mahdollisia hankaluuksia liittyen hajautettuun ohjelmistokehitykseen. Kyselytutkimuksen, sekä muiden tuloksien avulla pystyttiin muokkaamaan lista F-Secure Oyj:n hajautetun tuotekehityksen tärkeimmistä asioista. Näiden osa-alueiden menestyksekäs hoitaminen mahdollistaisi projektien paremman onnistumisen. Tulosten avulla oli myös mahdollista antaa arvosanat tämänhetkisestä tilanteesta. Vallitsevan tilanteen selvittäminen auttaa ohjaamaan resursseja kriittisimmille hajautetun ketterän ohjelmistokehityksen alueille.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Järvinen, Janne
Keywords
global software development, hajautettu ketterä ohjelmistokehitys, Agile, informaatioteknologia, Scrum, ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät, extreme programming, information technology
Other note
Citation