Eristetty omavarainen asuintila

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2014
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
A-52
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee suljettuja asuintiloja ja tutkii mitä on huomioitava niitä suunniteltaessa. Suljettu asuintila viittaa ympäristöön, joka on suljettu rajattuun tilaan. Tiloissa tulee olla elossapitojärjestelmä, joka käyttää joko ulkopuolisia hyödykkeitä tai järjestelmä, joka kierrättää ja tuottaa hyödykkeet elinolosuhteiden ylläpitoa varten. Tutkimus alkaa ympäristöpsykologiasta, tieteenalasta, jolla tutkitaan ympäristön vaikutuksia ihmisen käyttäytymiseen. Tutkimuksissa käsitellään ympäristön vaikutuksia ihmisen psyykkeeseen ja mielialaan. Työssä on tutkittu myös ihmisen elinympäristöjä ja selvitetty mitä tiloja ihminen normaalissa elinpiirissä käyttää. Lisäksi on todettu ihmisen fyysiset tarpeet ja avattu mitä on huomioitava omavaraisen tilan tekniikkaa suunniteltaessa. Lopuksi teoriaosuudessa on tutustuttu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä toteutettuihin kohteisiin, jotka ovat joko osittain tai kokonaan eristyksissä normaalista elinpiiristä. Tämän jälkeen on analysoitu ja esitetty yleisiä suunnitteluohjeita, mitä on otettava huomioon kun suunnitellaan suljettua asuinympäristöä. Diplomityön lopussa on toimintakaaviot tila-asettelun toteuttamisesta. Kaaviot esittävät neljää kooltaan ja suunnitellulta oleskeluajaltaan toisistaan eriävää kohdetta. Koot on nimetty S, M, L ja XL. S-koko on tilat nelihenkiselle ryhmälle, 30 päivät majoitusta varten. M-koko on niin ikään nelihenkisen ryhmän tilat, mutta 90 päivän majoitusta varten. L-koko on kuuden hengen pitkäaikaista asumista varten, jossa asuinaika on mitoitettu 9 kuukauden pituiseksi. XL-koko on jatke L-koolle. Laajennuksella on kasvatettu asuintilojen koko 12 hengen tilaksi ja asuinolosuhteet on mitoitettu kahden vuoden majoitusta varten. Suljettu ja eristetty asuinympäristö on aina kompromissi tilojen ahtauden ja mukavuuteen vaikuttavien toimintojen välillä. Vaikka suljettuun tilaan ollaan usein päädytty ulkopuolisten olosuhteiden vaikutuksesta, voi suurin uhkatekijä kuitenkin olla rajatun alueen itsensä sisällä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suljettuja tiloja suunniteltaessa ja pohja-aineistona myöhemmissä tutkimuksissa.

This Master’s thesis studies closed habitats and principles of their planning. The spaces should have a life support system using either external or recyled resources for sustaining livable circumstances. The research begins with environmental psychology, a branch of science for studying the effects of physical surroundings on human behaviour and the impact of environment to the psyche and morale is discussed in the thesis. The human habitats, their different areas and the functions of inhabiting have also been researched. Furthermore the human physical needs, and the requirements they set for the technical design are explained . Finally the earlier studies and realised examples of isolated living are introduced in the theoretical part of the work. Following the theory, a number of general principles concerning the design of isolated habitats are reported. At the end of the Master’s thesis there are schematic drawing of implementing different spatial arrangements. The diagrams demonstrate four cases that are varied in duration and scale. The different sizes have been named S, M, L and XL: the S-size is an accommodation for a group of four to spend a month in. Size M is also for four people, but for the duration of 90 days. L-size is a nine-month shelter for six people and the XL is an extension for the L-version and is sized for twelve people for two years or more. A closed and isolated habitat is always a compromise between the spatial confinement and functions concerning comfort. Although the need for an isolated dwelling might be a result of external factors, the biggest threats may be internal. The results of this study can be used in the design of isolated spaces and as a basis for further research.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
eristetty, suljettu, asuminen, ympäristö, elinympäristö, isolated
Other note
Citation