Environmental Business Accounting in Four Finnish Case Companies - Follow-up Study between 1996 and 2005

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen
Mcode
TU-117
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Corporate strategic decision-making on environmental issues requires a systematic method to deal with both physical and financial environmental information. Environmental Business Accounting (EBA) is a tool which includes calculations of environmental loads generated, environmental impacts, as well as corporate internal environmental costs. In Finland, one of the first attempts for defining EBA systems was the doctoral dissertation of Tuula Pohjola (1999). Her research included ten pilot projects which were run in six Finnish companies between 1995 and 1996. Now, in the beginning of 2005, four of these companies participated in a follow-up study. Company representatives were interviewed and corporate reports studied to record the utilization of the pilot EBA systems, the present state of the case companies' environmental management and EBA, as well as the motives behind the possible developments. In addition, a literature review on the progression of EBA research, available guidelines and stakeholder requirements was conducted. This research shows that management support and resources allocated for EBA are often lacking because of its mainly voluntary nature. Even in the cases in which physical EBA is exemplary, monetary EBA is still rare. Anticipation of future requirements is surprisingly low although stakeholder requirements are continuously increasing and environmental legislation tightening. Challenges for EBA have been derived from the changes of responsible personnel, information systems and organizational structures, as well as from globalization. The scientific value of this research is comparably high because no other longitudinal EBA research with this long time scope is known so far. The results are beneficial also for planning future research and EBA activities in companies.

Yritysten ympäristöasioista päätettäessä tarvitaan systemaattista työkalua, jonka avulla voidaan käsitellä sekä fyysistä että rahamääräistä ympäristöinformaatiota. Ympäristölaskenta (Environmental Business Accounting, EBA) sisältää sekä ympäristökuormitusten ja -vaikutusten että yrityksen sisäisten ympäristökustannusten mittaamisen. Tuula Pohjolan (1999) väitöskirja oli yksi ensimmäisistä suomalaisista tutkimuksista yritysten ympäristölaskentajärjestelmien määrittelemiseksi. Tutkimukseen kuului kymmenen pilottiprojektia kuudessa case-yrityksessä vuosina 1995-1996. Vuoden 2005 alussa neljä näistä alkuperäisistä yrityksistä osallistui seurantatutkimukseen, jossa haastateltiin ympäristölaskennan vastuuhenkilöitä sekä tutustuttiin yritysten ympäristöraportointiin. Tavoitteena oli selvittää Pohjolan suunnittelemien pilottijärjestelmien hyödynnys, yritysten ympäristöjohtamisessa ja -laskennassa tapahtunut kehitys sekä tämän taustalla olleet syyt. Lisäksi kirjallisuustutkimuksella selvitettiin tutkimuksen kehitystä alalla, aiheesta julkaistuja ohjeita yrityksille sekä sidosryhmien vaatimuksia. Tämä tutkimus osoittaa, että ympäristölaskennan vapaaehtoisuuden vuoksi johdon tuki ja ympäristölaskennalle budjetoidut resurssit ovat usein puutteellisia. Vaikka yrityksen fyysinen ympäristölaskenta olisi esimerkillistä, rahamääräinen ympäristölaskenta voi puuttua kokonaan. Tulevaisuutta ennakoidaan yllättävän vähän huolimatta jatkuvasti lisääntyvistä sidosryhmävaatimuksista sekä kiristyvästä ympäristölainsäädännöstä. Haasteita ympäristölaskennalle lisäävät vastuuhenkilöiden ja tietojärjestelmien muutokset, nopeasti muuttuvat organisaatiorakenteet sekä yritysten kansainvälistyminen. Tämän tutkimuksen tieteellinen arvo on verrattain suuri, koska muita näin pitkän aikavälin seurantatutkimuksia ympäristölaskennasta ei vielä tunneta. Tuloksista on myös hyötyä suunniteltaessa tulevaa tutkimusta sekä toimenpiteitä yrityksissä.
Description
Supervisor
Pohjola, Tuula
Thesis advisor
Karjalainen, Jouko
Keywords
environmental business accounting (EBA), ympäristölaskenta, environmental management accounting (EMA), ympäristömittarit ja -indikaattorit, environmental metrics and indicators, ympäristöjohtaminen, environmental management, ympäristöraportointi, environmental reporting
Other note
Citation