Taidon kehittyminen informaalissa oppimisprosessissa – Taideperustainen autoetnografinen tutkimus työskentelystä lasin ja puun kanssa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2024
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteen ja median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Taidon kehittyminen informaalissa oppimisprosessissa on taideperustainen autoetnografinen tutkimus, jossa opiskelen lasinpuhallusta ja puun sorvaamista itseopiskelun kautta. Opiskelen lasinpuhallusta Lasistudio Lasismissa Riihimäellä kolmen kuukauden ajan ja puun sorvaamista Aalto-yliopiston puutyöpajassa Espoon kampuksella kuuden kuukauden ajan. Kädentaitojen oppimisen tavoitteet ovat motoriikan harjaantumisessa ja vuorovaikutuksessa materiaalin kanssa. Tutkin informaalin oppimistilanteen merkitystä käsillä tekemiseen ja taidon kehittymiseen. Kirjoitan tutkimuspäiväkirjaa toiminnallisesta osuudesta, jonka materiaalia käytän tutkimuksen aineistona. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat Jane Bennettin (2020) uusmaterialistinen ajatussuuntaus ja Seija Kojonkoski-Rännälin käsin tekemisen filosofian taidon merkitys käsityössä (2014) sekä Mira Kallion (2010) taideperustainen tutkimus kuvataidekasvatuksen kontekstissa. Reflektoin tutkimuksen tuloksia taidon oppimiseen ja harjaantumiseen oman kokemuksen kautta niin informaalissa kuin formaalissa opetuksessa, sekä kädentaitojen asemaan tulevaisuudessa.

The development of skills in an informal learning process is an arts-based autoethnographic study in which I learn glassblowing and woodturning through self-study. I study glassblowing at Lasistudio Lasismi in Riihimäki for three months and woodturning at Aalto University’s woodworking workshop on the Espoo campus for six months. The objectives of learning these crafts are to improve motor skills and interaction with the material. I explore the significance of the informal learning environment for hands-on practice and skill development. I keep a research diary of the practical component of the study, which I use as material for the study. The theoretical framework of the study includes Jane Bennett's new materialist approach (2020), Seija Kojonkoski-Rännäli's philosophy of the significance of skill in craft (2014), and Mira Kallio's arts-based research in the context of visual arts education (2010). I reflect on the results of the study through my own experience, examining skill acquisition and improvement in both informal and formal education, and considering the future role of craftsmanship skills.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
Informaali oppiminen, kädentaidot, materiaalilähtöinen tekeminen, Techne, kuvataidekasvatus, taidon opettelu, harjaantuneisuus, uusmaterialismi
Other note
Citation