Systemaattisten työkalujen käyttö prosessiteollisuuden tuotteen laadun parantamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Department
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 93 s. + liitt. 24
Series
Abstract
The aim of this work was to study problem solving methods and quality tools. Main aim was to introduce a suitable problem solving method for a company working in chemical industry. This method would help to react systematically to quality problems. It would also help to find the root causes of problems. Another aim of the work was to study and test quality tools. Suitability of different quality tool for the company was also estimated. In literature survey quality management was studied in general. Common problem solving methods were compared. Conclusion was that the methods were rather similar. However, each method emphasized the steps of problem solving differently. Most common quality tools were also introduced in the literature survey. To aid the development of the problem solving method two problem cases were selected. The cases were real quality problems that had emerged in the company. Problem solving methods from the literature survey were used to solve the cases. With the experience gained from the cases a problem solving model was introduced for the company. The model helps to deal quality problems in an analytic way to find the root causes of the problem. Different quality tools were also used to help solve the cases. Conclusion regarding the quality tools was that some tools can be used more easily and to different tasks. Other tools however are more demanding and can only be used to specific tasks.

Työn tarkoituksena oli tutkia erilaisia laatuongelmien käsittelyyn soveltuvia ongelmanratkaisumalleja. Tavoitteena oli kehittää yritykselle analyyttinen malli, jonka avulla tuotannon laatupoikkeamiin voidaan reagoida järjestelmällisesti. Mallin käyttäminen edistää virheen tai ongelman perinpohjaista käsittelyä ja taustalla olevien syiden löytämistä. Toisena tavoitteena oli tutustua erilaisiin laadun parantamiseen tarkoitettuihin työkaluihin ja arvioida niiden soveltuvuutta yrityksen käyttöön. Kirjallisuusosassa tutustuttiin yleisesti teollisuuden laadunhallinnassa käytettäviin menetelmiin. Työssä esiteltiin ja vertailtiin kirjallisuudesta poimittuja yleisiä ongelmanratkaisumalleja. Ongelmanratkaisumallit osoittautuivat periaatteeltaan samankaltaisiksi. Ne painottavat kuitenkin eri ongelmanratkaisuvaiheita hieman eri tavoin. Lisäksi kirjallisuusosassa esiteltiin yleisimpiä työkaluja, joita yrityksissä käytetään laadun parannuksessa. Soveltavassa osassa suunniteltiin yrityksen käyttöön soveltuva ongelmanratkaisumalli kahden esimerkkiongelmatapauksen avulla. Esimerkkitapausten käsittelyssä pyrittiin noudattamaan kirjallisuusosassa esiteltyjä ongelmanratkaisumalleja soveltaen niitä yrityksen käyttöön. Lisäksi laatuongelmien käsittelyssä pyrittiin hyödyntämään erilaisia laatutyökaluja. Kehitettyä ongelmanratkaisumallia voidaan käyttää yleisenä ohjeena kaikentyyppisten tuotannon laatuongelmien käsittelyssä. Sen avulla voidaan edistää laatuongelmien analyyttistä käsittelyä ja helpottaa juurisyiden etsintää. Laatutyökalut osoittautuivat hyvin kirjavaksi joukoksi erityyppisiä apuvälineitä. Osa laatutyökaluista on monimutkaisia ja aikaa vieviä, kun taas jotkut ovat yksinkertaisia ja paremmin sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Varis, Jaana
Keywords
problem solving, ongelmanratkaisu, quality tools, laatutyökalu, laadunhallinta
Other note
Citation