Pelastustoimen laitteiden standardisointijärjestelmä ja toimintalinjaukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 96 + liitt. (+19)
Series
Abstract
Standardisation improves the compatibility and safety of products and services, protects consumers and the environment, and makes the domestic and international trade easier. Standards can be used to describe the contents and purpose of products and services, and to determine certain requirements e.g. for quality and reliability. The rescue service equipment has the purpose to protect people and the environment against the dangers of fire. In Finland, the Safety Technology Authority (TUKES) supervises the technical safety and reliability of this equipment. The rescue service surveillance authorities, i.e. the Ministry of the Interior and TUKES, aim at reducing the number of fires and the damage caused by them. The Department for Rescue Services of the Ministry of the Interior in early 2005 started a project to find out the benefits of standardisation in achieving the targets of rescue services. The project aims at mapping out the present situation of the rescue service equipment standardisation and to examine the functionality and effectiveness of the system. The final results of the project include a layout of the operation principles to help manage the participation and influence of an authority in the standardisation work in future. The results and stages of the project are described in this publication. The principles laid out for the standardisation of rescue service equipment set up the operation framework and targets for the Department for Rescue Services of the Ministry of the Interior and TUKES. The principles aim at supporting the achievement of the targets laid down in the rescue service vision and within operative and financial planning. The operation principles sustain the changing product legislation, which even more underlines the importance of standardisation, leading to an increased gravity of the standards and the activities in connection thereof. The project also included laying out a description of the process, in which the Ministry of the Interior and TUKES will participate in the standardisation of rescue service equipment and how they should evaluate their participation in future. One of the major conclusions of the project was that standardisation was recognised as one of the vital tools for the authorities in their work to affect the development of social safety and reliability.

Standardisoinnilla parannetaan tuotteiden ja palveluiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Standardeilla voidaan kuvata palveluiden ja tuotteiden sisältöä ja tarkoitusta sekä määrittää tietyt vaatimustasot esimerkiksi laadulle ja luotettavuudelle. Pelastustoimen laitteiden tarkoituksena on suojella ihmisiä ja ympäristöä tulipalon vaaroilta. Suomessa Turvatekniikan keskus, TUKES, valvoo näiden laitteiden ja laitteistojen teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Pelastustoimen valvontaviranomaisten, sisäasiainministeriön ja TUKESin, tavoitteena on vähentää tulipalojen määrää ja tulipaloissa aiheutuvia vahinkoja. Sisäasiainministeriön pelastusosasto käynnisti vuoden 2005 alussa selvityshankkeen yhteistyönä Turvatekniikan keskuksen kanssa, jonka tarkoituksena oli selvittää standardisoinnin hyötyä pelastustoimen tavoitteiden saavuttamisessa. Tehtävänä oli kartoittaa pelastustoimen laitteiden standardisoinnin nykytilanne ja selvittää järjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus. Selvityksen lopputulemana oli luoda standardisoinnille toimintalinjaukset, jotka ohjaisivat jatkossa viranomaisen standardisointiin osallistumista ja vaikuttamista. Selvityshankkeen tulokset ja sen vaiheet on kuvattu tähän julkaisuun. Hankkeessa laaditut pelastustoimen laitteiden standardisoinnin toimintalinjaukset luovat periaatteet ja tavoitteet sisäasiainministeriön ja turvatekniikan keskuksen toiminnalle pelastustoimen laitteiden standardisoinnissa. Toimintalinjausten tarkoituksena on tukea pelastustoimen vision sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Toimintalinjaukset tukevat pelastustoimen muuttuvaa tuotelainsäädäntöä, joka korostaa standardisoinnin merkitystä entisestään, jolloin standardien ja siihen liittyvän toiminnan painoarvo kasvaa tulevaisuudessa. Hankkeessa laadittiin myös periaatteet pelastustoimen laitteiden standardisoinnin toimintajärjestelmälle, joka kuvaa prosessia, kuinka sisäasiainministeriö ja turvatekniikan keskus osallistuvat ja arvioivat jatkossa osallistumistaan pelastustoimen laitteiden standardisointiin. Hankkeen merkittävin johtopäätös oli, että standardisointi tunnistettiin yhdeksi tärkeäksi työkaluksi, jolla viranomaiset voivat vaikuttaa yhteiskunnallisen turvallisuuden ja luotettavuuden kehittymiseen.
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Rajaniemi, Kirsi
Levä, Kirsi
Keywords
standardization, standardisointi, rescue services, pelastustoimi, rescue services equipment, pelastustoimen laitteet, safety, turvallisuus
Other note
Citation