Case study on identity and access management in an EU level pharmaceutical company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
10+58
Series
Abstract
Today, the world becomes ever more computerized and a growing number of users possess an increasing amount of different identities in this digitalizing world. Nevertheless, users have to be able to run these computerized systems smoothly in this changing environment. In order to do so, digital identities and their access rights have to be properly managed and controlled along the various stages of their life cycle. This so called identity and access management is useful or even essential especially for large organizations with hundreds or thousands of internal and external users. The goal of this thesis was to investigate the possibilities to standardize the identity and access management of a large European company that works closely with pharmaceutical business. The aim was also to get an overview of the level of identity and access management within the member countries of this organization. Carried out as a case study, the research in this work is based on a survey sent to the member countries of this company. The survey was answered by leading experts and decision-makers in these corresponding states. The possibilities for standardization were then analyzed according to the results of the survey. The contents of the diploma work are divided into theory and research parts. The theory part provides fundamental information on identity and access management and gives a glance at the future trends of the field. In addition, readers are briefly introduced to international regulations, which guide not only pharmaceutical business in general, but also the implementation and maintenance of computer systems in this business. The research part explores the identity and access management of the company under study. First, some general information is provided about the target company and the research procedures. After this, the actual results will be presented and analyzed. The questions are divided into several categories, depending on the ways how the results are analyzed. Finally, the conclusions and possible further actions will be summarized.

Nykyään maailma teknistyy kasvavassa määrin ja yhä useammalla käyttäjällä on yhä useampia eri identiteettejä tässä digitaalisessa maailmassa. Jotta käyttäjät pystyvät käyttämään eri järjestelmiä sujuvasti, täytyy näitä digitaalisia identiteettejä ja identiteettien pääsyoikeuksia pystyä hallinnoimaan ja valvomaan niiden elinkaaren eri vaiheissa. Tällaiseen identiteetin- ja pääsynhallintaan on tarve etenkin isoilla organisaatioilla, joissa on satoja tai tuhansia sisäisiä ja ulkoisia käyttäjiä. Tavoitteena tässä lopputyössä oli tutkia mahdollisuuksia yhtenäistää ison lääketieteellistä toimialaa sivuavan eurooppalaisen yrityksen identiteetinhallintaa sekä saada yleiskuva sen tasosta yrityksen eri jäsenmaissa. Tämän tapaustutkimuksena suoritetun tutkimuksen varsinaisena pohjana oli jäsenmaihin lähetetty kysely, johon maiden asiantuntijat ja päättäjät saivat vastata. Tutkimuksen tulosten pohjalta työssä analysoidaan edellytyksiä yhtenäistämiselle ja pohditaan myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Lopputyö jakautuu sisällöltään teoria- sekä tutkimusosiin. Teoriaosuudessa annetaan aluksi pohjatiedot identiteetin- ja pääsynhallinnasta sekä tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi lukija tutustutetaan lyhyesti lääketeollisuutta ohjaaviin kansainvälisiin säädöksiin, jotka ohjaavat myös tietojärjestelmien toteutusta ja ylläpitoa. Tutkimusosuudessa syvennytään tutkimuksen kohteena olevan yrityksen identiteetin- ja pääsynhallintaan. Ensin kerrotaan yleistä tietoa kohdeyrityksestä ja tutkimuksen toteutuksesta, minkä jälkeen siirrytään tulosten esittämiseen ja analysointiin. Kysymykset on jaettu eri kategorioihin, joiden mukaan tulokset vastaavasti analysoidaan. Viimeisenä käydään vielä läpi työn lopputulokset ja jatkotoimenpiteet.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Väänänen, Antti
Keywords
identity, access, management, pharmaceutical
Other note
Citation