Analyst forecasting bias: Comparing the U.S. and the Eurozone markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Finance
Rahoitus
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
PURPOSE OF THE STUDY The purpose of this paper is to study financial analysts working in the US and the Eurozone markets. I will study forecasting biases between sales and earnings. I will study whether forecasting biases are intentional and to what degree regulation policies can affect those forecasting biases. DATA I have obtained the data from I/B/E/S analyst database. I have included all stocks from New York Stock Exchange and Nasdaq to my sample from the US markets. I have included all stocks from Frankfurt and Paris stock exchanges to my sample from the Eurozone. Time period goes from final quarter of 1994 to first quarter of 2010. This research period is split to two in order to study the effect of the regulation changes in the US markets. The study uses quarterly and annual financial reports and forecasts data. RESULTS I find out that Regulation Federal Disclosure and Global Settlement have altered markets in the US. Forecasting errors are distributed to larger area but on average forecasting biases have become smaller. In the Eurozone markets there has not been any significant development or mprovements during research period. Analysts are affected by their prior forecasting errors and they react differently to positive and negative news. There are also some hints that even though average forecasting biases have declined, some of the analysts buy additional information from the management with favorable forecasts. TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten analyytikkojen ennusteiden systemaattiset virheet ovat kehittyneet erilaisissa sääntely-ympäristöissä. Tavoitteena on valottaa, onko analyytikkojen tulos ja liikevaihto ennusteissa systemaattista virhettä sekä sen tahallisuutta. Lisäksi tutkin voidaanko lainsäädännöllä vaikuttaa analyytikkojen ennusteiden tarkkuuteen. LÄHDEAINEISTO Lähdeaineistona käytän analyytikkotietokanta I/B/E/S:ia. Euroalueelta olen valinnut kaikki yritykset Frankfurtin ja Pariisin pörsseistä otokseeni. Yhdysvalloista olen valinnut kaikki yritykset Nyse:stä ja Nasdaq:ista otokseeni. Tutkimusperiodi ulottuu vuoden 1994 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun. Käytän tutkimuksessani vuosineljännes ennusteita sekä ennusteita koko vuodelle. TULOKSET Havaitsen, että Yhdysvalloissa rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet sääntelyn tuloksena (Regulation Federal Disclosure ja Global Settlement). Ennustevirheiden jakauma on levinnyt, mutta keskimäärin ennustevirheet ovat pienentyneet. Euroalueen markkinoilla ei ole ollut minkäänsuuntaista merkittävää kehitystä tutkimusperiodin aikana. Aikaisemmat ennustevirheet vaikuttavat analyytikkojen ennusteiden tarkkuuteen kuten myös hyvät ja huonot uutiset. Löydän myös viitteitä siitä, että vaikka keskimääräiset ennustevirheet ovat pienentyneet, jotkin analyytikot ”ostavat” lisätietoja liikkeenjohdolta liian positiivisilla ennusteilla.
Description
Keywords
forecasts, ennusteet, markets, markkinat, error, virhe, forecasting bias, ennustevirhe, analysts, analyytikot
Other note
Citation