Akustoinnin vaikutus julkisten tilojen ääniympäristöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 76 s.
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin akustoinnin vaikutusta kolmen eri tyyppisen julkisen tilan ääniympäristöön. Huoneakustiikan perusteoria sekä yleisimmät huoneakustiset parametrit käydään läpi. Työssä käsitellään myös julkisten tilojen ääniympäristöjä ja akustisia vaatimuksia kyseisille tiloille. Tutkitut kohteet olivat luokkahuone, terveydenhoitotila ja avotoimisto. Yleisimmät akustiset parametrit, kuten jälkikaiunta-aika, puheensiirtoindeksi, leviämisvaimennusaste, selkeys ja voimakkuus, mitattiin tutkituissa tiloissa ennen ja jälkeen akustoinnin. Erilaisia tapoja ja materiaaleja, kuten katto- sekä seinälevyjä, käytettiin parantamaan tilojen akustiikkaa. Mitatut tilat olivat normaalissa käytössä akustisen parannuksen jälkeen. Suoritettujen akustisten mittausten perusteella akustointi parantaa selkeästi jokaisen tilatyypin ääniympäristöä. Luokkahuoneessa puheen erotettavuus on parantunut ja jälkikaiunta-aika on lyhentynyt akustoinnin jälkeen. Näistä muutoksista seuraa parempi oppimisympäristö, kun oppilaat kuulevat opettajan paremmin ja opettaja voi puhua normaalilla äänenvoimakkuudella. Terveydenhoitotilassa jälkikaiunta-aika lyheni tarjoten potilaille miellyttävämmän ääniympäristön. Myös puheen erotettavuus kasvoi, mikä parantaa kommunikaatiota potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Avotoimistossa äänipainetaso laski kaikkialla toimistossa ja puheen selkeys laski työpisteiden välillä akustoinnin jälkeen. Saavutettu ääniympäristö antaa työntekijöille enemmän yksityisyyttä lisäten keskittymistä työhön.

The effects of acoustical treatment on the sound environment of three different types of public-type spaces were investigated in this thesis. The basic theory of room acoustics and the most common room acoustical parameters are explained in the work. Acoustical conditions and requirements of public spaces are also considered. The three studied places were a classroom, a healthcare space, and an open plan office. Measurements of common acoustical parameters, such as the reverberation time, the speech transmission index, the rate of spatial decay of sound pressure level per distance doubling, the clarity, and the strength, were performed before and after the acoustical treatment. Various methods and materials, such as ceiling- and wall panels, were used to improve the sound environment of the studied places. The measured places were in normal use after the acoustical renovation. The performed measurements show that the acoustical treatment clearly enhances the sound environment in each type of space. In the classroom the speech intelligibility has increased and the reverberation time has decreased after the treatment. These changes lead to better learning environment, when students can hear the teacher better and the teacher is able to talk with normal voice. In the healthcare space the reverberation time has decreased offering more pleasant sound environment to the patients. Also, the speech intelligibility has increased, which helps the communication between the patients and the nursing staff. In the open plan office the overall sound pressure level has decreased and the speech intelligibility has decreased between workplaces after the treatment. The obtained sound environment offers more privacy to the employees improving the concentration to the work.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Kilpikari, Jyrki
Keywords
acoustics, acoustic measurements, open plan office, classroom, healthcare space, akustiikka, akustiset mittaukset, avotoimisto, luokkahuone, terveydenhoitotila
Other note
Citation