Strategies of closed online advertising platforms — cases Google and Facebook

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
61 + 3
Series
Abstract
This thesis studies closed ad platforms in the modern online advertising industry. The research in the field is still nascent and the concept of a closed ad platform doesn’t exist. The objective of the research was to discover the main factors determining the revenue of online advertising platforms and to understand why some publishers choose to establish their own closed ad platforms instead of selling their inventory for third-party ad platforms. The concept of a closed ad platform is defined leveraging the existing online advertising literature and the platform governance structure theory. Using the case study method, Google and Facebook were chosen as the cases as they have driven most of the innovation in the field and quickly gained significant market share. In total, 47 people were interviewed for this study, most of them working for advanced online advertisers. Based on the interviews, a microeconomic mathematic formula is created for modeling an ad platform’s net advertising revenue. The formula is used to identify the five main drivers of an ad platform’s revenue an each of them are studied in depth. The results suggest that the most important revenue drivers the ad platforms can affect are access to an active user base, the efficiency of ad serving and the comprehensiveness of measurement. Setting up a closed ad platform requires significant investments from a publisher and should be only done if it can improve the advertisers’ results. After it’s been established, a closed platform can leverage its position to collect user data and structured business data to optimize its performance further. The results provide a structured understanding of the main dynamics in the industry that can be used in decision-making and a basis for future research on closed ad platforms.

Tämä diplomityö tutkii suljettuja mainosalustoja nykyaikaisella online-mainonta-alalla. Alan tutkimus on vielä aluillaan ja suljetun mainosalustan konseptia ei ole olemassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää online-mainosalustojen liikevaihdon määrittävät tekijät ja ymmärtää miksi jotkut julkaisijat valitsevat omien suljettujen mainosalustojen perustamisen mainospaikkojen kolmansien osapuolien mainosalustoille myymisen sijaan. Suljetun mainosalustan konsepti määritellään olemassaolevaa online- mainontakirjallisuutta ja alustojen hallintarakenneteoriaa hyödyntäen. Tapaustutkimusmenetelmää käyttäen, Google ja Facebook valittiin tapauksiksi, sillä ne ovat ajaneet eniten innovaatioita alalla ja nopeasti saavuttaneet merkittävän markkinaosuuden. Yhteensä 47 henkilöä haastateltiin tätä tutkimusta varten, useimmat heistä edistyneiden online-mainostajien työntekijöitä. Haastattelujen perusteella luodaan mikrotaloudellinen matemaattinen kaava mainosalustan nettoliikevaihdon mallintamiseksi. Kaavaa käytetään tunnistamaan mainosalustan liikevaihdon viisi pääkomponenttia, ja kuhunkin niistä perehdytään syvällisemmin. Tulokset viittaavat, että tärkeimmät liikevaihdon ajurit, joihin mainosalustat voivat vaikuttaa ovat pääsy aktiiviseen käyttäjäkantaan, mainosten näyttämisen tehokkuus ja mittaamisen kattavuus. Suljetun mainosalustan perustaminen vaatii merkittäviä investointeja julkaisijalta ja tulisi tehdä ainoastaan, jos sillä voidaan parantaa mainostajien tuloksia. Suljetun alustan perustamisen jälkeen sen positiota voidaan hyödyntää käyttäjädatan ja strukturoidun liiketoimintadatan keräämiseksi suorituskyvyn edelleen optimoimiseksi. Tulokset tarjoavat toimialan päädynamiikkojen ymmärryksen, jota voidaan käyttää päätöksenteossa sekä pohjana suljettujen mainosalustojen edelleen tutkimiseksi tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Tolonen, Arto
Keywords
online advertising, closed ad platform, Google, Facebook
Other note
Citation