Kokeellinen kuvakirja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Opinnäytetyöni Kokeellinen kuvakirja koostuu tutkielmasta ja produktiosta. Kuvakirjan lähtökohtana ovat graafisen suunnittelun luennoilla syntyneet piirustukset, joita kutsun tutkielmassani raapus-tuksiksi. Kirjallisen osan ja taiteellisen produktion kautta kysyn mitä raapustellessa oikeastaan tapahtuu ja miten kuvien tekeminen muuttuu, kun tulee tietoiseksi kuvan tekemisen prosessista? Aineistoni koostuu raapustuksista, aikaisemmista taidegrafiikan ja printtisuunnittelun projekteis-ta sekä kuvakirjasta. Esittelen niiden kautta kuvien tekemisen menetelmääni. Teoriaosiossa esitte-len raapustelun historiaa, omaehtoista julkaisemista sekä oppimiseen ja raapusteluun liittyvää tut-kimusta. Lähestyn aihetta lähdekirjallisuuden ja oman työskentelyni kautta. Produktioni on pieni kokeellinen kuvakirja, jonka olen painanut serigrafian menetelmällä. Se ra-kentuu piirroksista, jotka olen piirtänyt ja koonnut raapustelujeni pohjalta. Ne muodostavat sanat-toman, kuvallisen jatkumon, joka vie katsojan luonnoskirjojen kuvioihin ja maailmaan. Tutkimukseni produktio-osuuden, haitarikirjan, voi luokitella kokeelliseksi sarjakuvaksi, taiteilija-kirjaksi tai zineksi. En ole pyrkinyt määrittelemään, mihin näistä produktioni kuuluu.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
kuvakirja, raapustelu, printtisuunnittelu, oppiminen
Other note
Citation