Ryesing above the rest with strategic resilience: Kyrö Distillery Company and the COVID-19 crisis

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Strategy
Language
en
Pages
148 + 2
Series
Abstract
Strategic resilience is about responding proactively to the threats that a company might face, by turning those threats into opportunities, which are then seized to create a competitive advantage. The objective of this study is to discover the dynamic capabilities that facilitate a competitive response during an environmental jolt. Moreover, the impact of emotional dynamics is investigated to find how they influence the identified capabilities, which they presumably do in an emotionally intense crisis-like situation. Even though dynamic capabilities have been studied in different environmental contexts, the literature has thus far largely ignored the context of an environmental jolt. This study aims to address this research gap by conducting a case study within the exceptional circumstances brought on by the coronavirus pandemic. This research is an instrumental case study, which has been chosen as the methodology because it is especially useful for the in-depth study of broader phenomenon using a selected case as a tool. Kyrö Distillery Company has been chosen as the case company due to its distinctly successful hand sanitizer pivot, with which it responded to the pandemic. Qualitative data was gathered through seven semi-structured interviews, which were conducted with key personnel from the case company. The global pandemic and its consequent societal lockdown measures caused a crisis, which affected firms within industries in largely the same way, yet the responses of firms to that same crisis differed. This study found five dynamic capabilities, which enable a strategically resilient response when a firm is faced with an environmental jolt. These capabilities can be classified according to three resilience stages that take place in a crisis. In the anticipation stage, (1) shaping behaviour is in a key position for a firm to be able to identify possible opportunities with the changed circumstances. At the coping stage, it is (2) structural agility and (3) high employee engagement, which are most central. These three dynamic capabilities are also part of competitive organizational routines in other market conditions as well, together and alone. At the adapting stage, (4) resource commitment and (5) psychological commitment are critical capabilities. The importance of structural agility and resource commitment increase with market turbulence, and resource commitment together with the anticipating and coping capabilities leads to a resilient response. However, a strategically resilient response can only be elicited with the addition of psychological commitment to the prior capabilities. All of the identified dynamic capabilities classes had strong emotional microfoundations within the case company, but the antecedents of dynamic capabilities should differ from one company to the next, or else a sustained competitive advantage cannot be reached.

Strateginen resilienssi kuvaa proaktiivista tapaa reagoida yritykseen kohdistuviin uhkiin, jossa uhka käännetään mahdollisuudeksi ja siihen tarttumalla rakennetaan kilpailullista etua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä dynaamiset kyvykkyydet mahdollistavat kilpailukykyisen reaktion erittäin epävarmassa toimintaympäristössä, jossa äkilliset ja yllättävät muutokset ovat tunnusomaisia. Lisäksi pyritään tutkimaan miten tunteet ja niiden johtaminen vaikuttavat tunnistettuihin kyvykkyyksiin, sillä tämän odotetaan olevan keskeisessä asemassa tunneintensiivisissä kriisitilanteissa. Vaikka dynaamisia kyvykkyyksiä on tutkittu erilaisten ulkoisten toimintaympäristöjen näkökulmasta, kirjallisuus on jättänyt lähes huomiotta niiden roolin kun toimintaympäristöön kohdistuu yllättävä shokki. Tämä tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä tässä kontekstissa, hyödyntäen koronavirus pandemian aiheuttamia poikkeuksellisia markkinaolosuhteita. Tutkmus on instrumentaalinen tapaustukimus, joka valittiin tutkimusmenetelmäksi koska se soveltuu erinomaisesti laajempien ilmiöiden tutkimiseen yksittäisen tapauksen kautta. Tapausyritys on Kyrö Distillery Company, joka valikoitui tapaukseksi sen poikkeuksellisen menestyksekkään käsidesipivotin ansiosta pandemian aikana. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin seitsemältä avainhenkilöltä puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Vaikka maailmanlaajuinen pandemia ja sen aiheuttamat yhteiskunnalliset toimet uhkasivat yrityksiä samalla tavalla, olivat niiden reaktiot muuttuneeseen toimintaympäristöön erilaiset. Tässä tutkimuksessa löydettiin viisi dynaamista kyvykkyyttä, jotka mahdollistavat strategisesti resilientin reaktion kun toimintaympäristöön kohdistuu shokki. Kyvykkyydet voidaan luokitella kolmeen vaiheeseen, joita kriisitilanteessa esiintyy. Ennakointivaiheessa (1) ympäristöä muovaava käytös on avainasemassa siinä, että yritys pystyy tunnistamaan muuttuneiden olosuhteiden tuomat mahdollisuudet. Selviytymisvaiheessa keskiöön nousee (2) yrityksen rakenteellinen ketteryys, sekä (3) työntekijöiden korkea sitoutuminen. Nämä kolme dynaamista kyvykkyyttä ovat myös osa yrityksen rutiinikäyttäytymistä muissakin markkinaolosuhteissa, mutta rakenteellisen ketteryyden tärkeys korostuu ympäristössä esiintyvän turbulenssin kasvaessa. Sopeutumisvaiheen kyvykkyyksinä tunnistettiin (4) resurssien sitouttaminen ja (5) psykologinen sitoutuminen. Myös resurssien sitouttamisen tärkeys korostuu lisääntyneen turbulenssin myötä ja se yhdessä ennakointi- ja selviytymisvaiheiden kyvykkyyksien kanssa johtaa resilienttiin reaktioon. Strategista resilienssiä taas ei voi saavuttaa ilman psykologista sitoutumista muutokseen. Tunneperäiset johdannaiset olivat vahvasti läsnä kaikissa kyvykkyysluokissa, mutta samat kyvykkyydet syntyvät eri tekijöistä firmasta riippuen.
Description
Thesis advisor
Gylfe, Philip
Keywords
strategic management, strategic resilience, dynamic capabilities, environmental jolt, emotional dynamics, COVID-19
Other note
Citation