Surffikeskus Helsinkiin - Keinoaaltokeskuksen suunnittelu Helsinkiin Artwave Surfin teknologialla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
123
Series
Abstract
Diplomityö on itsenäinen suorite Artwave Surfille, jonka aaltolaitetekniikka mahdollistaa surffattavien aaltojen luomisen olemassa oleviin vesistöihin. Työn tarkoitus on selvittää minkälaisia tiloja ja toimintoja keinoaaltokeskus vaatisi, muodostaa tietojen pohjalta konseptisuunnitelmat ja esitellä minkälainen keinoaaltokeskus Helsingissä voisi olla. Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa taustoitetaan aihepiiriä. Osiossa kerrotaan lainelautailusta, keinoaalloista, Artwavesta ja sen toimintaperiaatteista sekä esitellään muiden lajien keinotekoisia harrastuspaikkoja. Toisessa osassa määritetään suunnitteluperusteet. Luku pyrkii muun muassa vastaamaan kysymyksiin, kuinka lainelautailuun soveltuva keinoaaltokeskus tulisi suunnitella ja mihin keskus olisi hyvä sijoittaa. Suunnitteluun liittyy myös rajoituksien selvittäminen, esimerkiksi aaltolaitteen osalta, sekä toimintojen määrittäminen ja tilaohjelman laatiminen. Kolmannessa osassa luodaan kolme yleisluontoista konseptitason suunnitelmaa suunnitteluperusteiden tietojen perusteella. Konseptisuunnitelmat eivät ole paikkaan sidottuja. Aiheina ovat esimerkiksi tilojen vaatimat pakolliset keskinäiset kytkökset. Materiaalia voidaan käyttää tukena Artwaven tulevaisuuden suunnitteluprojekteissa. Työn pääpaino on neljännessä osassa, jossa esitellään paikkaan sidottu suunnitelma. Helsinkiin sijoitetun kelluvan keinoaaltokeskuksen kautta kuvataan, minkälaisia toimintoja rakennuksella voisi olla kaupunkiympäristössä ja miltä keskus voisi näyttää.

This master’s thesis is an independent work for Artwave Surf, whose wave machine technology enables the creation of surfable waves in existing water bodies. The purpose of this work is to find out what kind of facilities and functions an artificial wave center would require, to form concept plans based on the information and to present what an artificial wave center in Helsinki could be like. The work is divided into four sections. The first section provides background on the topic. The section explains surfing, artificial waves, Artwave and its operating principles, as well as introduces artificial recreational spaces of other sports. The second section defines the design criteria. Among other things, the chapter seeks to answer questions of how an artificial wave center suitable for surfing should be designed and what appropriate locations would be. Planning also involves finding out design limitations, for example regarding the wave machine, as well as defining the functions and drawing up the space program. In the third section, three general concept-level plans are created based on the information from the design criteria. The concept plans are not site-specific. Topics include mandatory inter-connections required by spaces, as an example. The material can support Artwave’s future design projects. The main focus of the work is in the fourth section, which presents a site-bound plan. A floating artificial wave center located in Helsinki describes what functions the building could have in an urban environment and what the center could look like.
Description
Supervisor
Sirola, Niko
Thesis advisor
Pakkanen, Pekka
Keywords
lainelautailu, keinoaalto, vesiarkkitehtuuri, kelluva rakennus, arkkitehtuuri, Helsinki
Other note
Citation