An interpretive study of female investing culture in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Marketing
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
It’s essential to understand the way financial institutions and influencers see women investors and how they approach women because that affects on how women end up seeing themselves. Women are affected by these actors but also, they have their own experiences, beliefs and atti-tudes that incluence on their investing intentions. This thesis seeks to find out, what impedes female financial investment and identifies social factors that would enhance female financial investment. The purpose of including the intermediaries, that is the financial institutions, educa-tional companies and influencers, into the study is to get a more holistic understanding of the broader socio-cultural climate for female investment in Finland. The thesis is done using quali-tative research methods and ten interviews were conducted. The respondents consisted of five women investors, two managers at major banks and three intermediaries. The investing culture in Finland has changed a lot especially in the sense that women are invest-ing more. Almost half of the beginners are women. The presence of investing related intermedi-aries, discussion forums and influencers is something quite new. Intermediaries have been suc-ceeding in gaining an audience from women who are interested in investing. The sources for investing information and where women want to learn about investing corresponds pretty well to what the intermediaries offer. Banks have noticed that women might require different kind of marketing activities and seek to attract women with smaller efforts. Collaborations seem to be quite common amongst banks and intermediaries. There seems to be both practical and conceptual reasons for women for starting to invest. For example, knowledge and interests seem to affect on women’s investing intentions. There are some needs that women seem to have in order for them to start investing, such as communities and peer groups, role models and identification, easy language and information. Lack of time might hinder some women from learning more about investing but it doesn’t necessarily pre-vent them from investing. Women can differ quite a lot when it comes to risks related to invest-ing; some love taking risks, and some are not comfortable with taking even small risks. Knowledge and experience can help with overcoming the fear of taking risks.

On tärkeää ymmärtää, miten rahoitusalan toimijat ja vaikuttajat suhtautuvat naissijoittajiin ja miten he lähestyvät naisia, koska se vaikuttaa siihen, miten naiset näkevät itsensä. Nämä toimijat vaikuttavat naisiin, mutta niin myös naisten omat kokemukset, uskomukset ja asenteet, jotka vaikuttavat heidän sijoitustottumuksiinsa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään, mikä vähentää naisten sijoittamista ja löytämään tekijöitä, jotka edistäisivät naisten sijoittamista. Tutkielmassa otetaan huomioon välikädet eli rahoitusalan toimijat, koulutukselliset yritykset ja vaikuttajat, jotta on mahdollista ymmärtää kokonaisvaltaisesti, millainen naisten sijoittamiskulttuuri Suomessa on. Tutkielmassa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä sisältäen kymmenen haastattelua. Haastateltavat koostuivat viidestä naissijoittajasta, kahdesta pankkialan johtajasta ja kolmesta välikädestä. Sijoittamiskulttuuri Suomessa on muuttunut paljon erityisesti naisten lisääntyneen sijoittamisen osalta. Lähes puolet sijoittamisen aloittajista on naisia. Sijoittamiseen liittyvät välikädet, keskustelupalstat ja vaikuttajat ovat varsin uusia ilmiöitä. Välikädet ovat onnistuneet keräämään naisyleisön, joka on kiinnostunut sijoittamisesta. Tiedonlähteet, joita naiset käyttävät oppiakseen lisää sijoittamisesta, vastaavat hyvin sitä mitä välikädet tarjoavat. Pankit ovat huomanneet, että naiset saattavat tarvita erilaista markkinointia ja pyrkivät tavoittamaan naisia pienillä resursseilla. Pankkien ja välikäsien välinen yhteistyö vaikuttaa olevan varsin yleistä. On olemassa sekä käytännöllisiä että käsitteellisiä syitä sille, miksi naiset aloittavat sijoittamisen. Esimerkiksi tietämys ja kiinnostus näyttävät vaikuttavan naisten sijoittamistottumuksiin. Naiset näyttävät tarvitsevan esimerkiksi yhteisöjä ja vertaistukea, roolimalleja ja samaistumista sekä selkeää kieltä ja tietoa aloittaakseen sijoittamisen. Ajanpuute saattaa vaikeuttaa naisten mahdollisuutta oppia lisää sijoittamisesta, mutta se ei suoranaisesti estä naisia sijoittamasta. Naiset voivat erota paljonkin siinä, miten he kokevat sijoittamiseen liittyvät riskit; jotkut rakastavat ottaa riskejä ja jotkut eivät ota mielellään edes pieniä riskejä. Tietämys ja kokemus voivat auttaa pääsemään yli riskeihin liittyvistä pelkoista.
Description
Thesis advisor
Padhaiskaya, Tatsiana
Bhatnagar, Kushagra
Keywords
investing, women, investing culture, female investing
Other note
Citation