Risks factors and partnering benefits in real estate and wind power development projects – Findings from the Finnish investment market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-08-19
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
67 + 2
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to provide a better understanding of investment risks related to real estate and wind power development projects from the investment point of view. In addition, the benefits of partnering between the key shareholders in real estate and wind power project development are discussed. The overall goal of the thesis is to get a better understanding of the investment risks in property and wind power development projects. This thesis adopts both qualitative and quantitative methods. The findings on the project development risk factors and partnering benefits are gathered through semi-structured interview study, and for this thesis, five Finnish executives from the Finnish and Nordic real estate and wind energy investment markets were interviewed. The empirical results are compared to the previous literature and also further examined through a qualitative valuation case example on a typical Finnish wind farm. The results suggest that investment risks decrease over the project development lifecycle from the pre-development phase to the operational phase. This seems to apply similarly to both real estate and wind power projects. Distinctive project development phases from the risk-perspective are pre-development phase, construction phase and operational phase in real estate and wind power projects. The results also suggest that the most significant types of risk are construction risk and market risk. In addition, the empirical interview results suggest that forming partnerships between the key shareholders could improve the project development process and ultimately enhance investment outcomes in both wind power and real estate projects. This thesis makes contributions to the real estate development and renewable energy literature. The results also inform contractors, developers and investors who act in the fields of real estate or wind power development.

Tämän diplomityön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kiinteistö- ja tuulivoimakehityshankkeisiin liittyvistä riskitekijöistä sijoitustuotteen näkökulmasta. Tämän lisäksi tarkastellaan, minkälaisia hyötyjä avaintoimijoiden välisillä kumppanuuksilla voidaan saavuttaa kiinteistö- ja tuulivoimakehitysprojekteissa. Kokonaistavoitteena on syventää tietämystä investointiriskeistä, joita kiinteistö- ja tuulivoimakehityshankkeet sisältävät. Tässä diplomityössä sovelletaan kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tietoa hankekehityksen riskeistä kerätään puolistrukturoiduiden haastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin viittä suomalaista johtavaa kiinteistö- ja tuulivoima-alan ammattilaista, jotka toimivat sekä suomalaisessa että pohjoismaisessa sijoittajamarkkinassa. Empiirisen tutkimuksen tuloksia verrataan olemassa olevaan kirjallisuuteen, minkä lisäksi saatuja tuloksia demonstroidaan laskennallisesti suomalaisen tuulivoimahankkeen tietoja hyväksi käyttäen. Tutkimuksen tulokset tukevat sitä lähtökohtaa, että investoinnin epävarmuudet ja riskit pienenevät hankekehityksen alkuvaiheesta siirryttäessä kohti valmista kohdetta. Tämä riskin kehityskaari näyttäisi noudattavan samaa periaatetta niin kiinteistö- kuin tuulivoimakehityshankkeissa. Tulosten mukaan tärkeimmät vaiheet investoinnin riskien kannalta ovat alun kehitysvaihe, rakentamisvaihe ja operatiivinen vaihe. Tärkeimmät riskitekijät näyttäisivät olevan rakentamisvaiheen riski ja markkinariski. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että muodostamalla kumppanuuksia avaintoimijoiden välille, hankekehitysprosessia voitaisiin parantaa, millä taas voi olla positiivisia vaikutuksia lopulliselle kiinteistö- tai tuulivoimainvestoinnille. Tämä diplomityö täydentää osaltaan kiinteistökehitystä ja uusiutuvaa energiaa käsittelevää tutkimuskenttää. Tulokset ovat myös hyödyllisiä urakoitsijoille, hankekehittäjille ja sijoittajille, jotka toimivat kiinteistö- tai tuulivoimakehitysalalla.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Alanen, Lauri
Seppälä, Antti
Keywords
project development risk, property development, wind power development, partnering
Other note
Citation