Applying property valuation to on-site energy investments – a discounted cash flow approach

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2020-11-20
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
70 + app. 60
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 171/2020
Abstract
Fast transitioning to renewable energy production is required for climate change mitigation. The real estate sector accounts for approximately 40% of global energy use and carbon emissions, and stores approximately 60% of all wealth. It is estimated that on-site energy, such as solar photovoltaics and heat pumps, could produce up to 20% of the energy in an energy ecosystem based on renewables. Hence, the real estate sector has a significant role in enabling the energy transition. However, there is a fundamental difference in the value-creation logic of traditional off-site energy production compared to on-site energy production from property investors' perspective, which this dissertation examines. The purpose of this dissertation is to research how property valuation, especially the discounted cash flow approach, can be applied to on-site energy investments in income-generating investment properties. Two viewpoints are examined: How on-site energy production impacts the cash flow parameters of a property and how property yields reflect the relevant investment risks. The dissertation follows mixed methods research design utilising both qualitative and quantitative data. According to the results, on-site energy production offers several benefits for property investors. First, it can decrease the operating expenses of properties. Second, it can protect properties from increasing energy prices and tightening environmental regulation, which decreases risks. Third, it may appeal to tenants, and accordingly, improve rental income. Evaluating on-site energy investments as part of the property's cash flow enables the capitalisation of the financial benefits into the property value. This dissertation also found that investment risks are evaluated differently in the real estate and energy industries. From property investors' perspective, the risks of on-site energy production may vary even in adjacent buildings, not merely between countries and technologies as traditionally thought. If the value of on-site energy investments is evaluated as part of properties' cash flows, property yields are used as discount rates. It was concluded that property yields reflect the risks of on-site energy investments well and reveal the profitability variation by property location. This research contributes to the evaluation of the economic feasibility of on-site energy investments. Applying property valuation to on-site energy investments reveals the otherwise hidden value of on-site energy production for property investors and the variation of risks (profitability) precisely. Rational property investors adopt on-site energy production when the capitalised value of the benefits exceed the investment costs, i.e. when the return of the on-site energy investment is higher than the property yield. Applying property valuation to on-site energy investments changes the way the profitability is perceived, potentially enhancing it in areas with low property yields.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon. Kiinteistö-sektori kuluttaa noin 40 % energiasta ja tuottaa noin 40 % päästöistä maailmanlaajuisesti. Lisäksi noin 60 % kaikesta varallisuudesta on sitoutunut kiinteistöihin. Kiinteistökohtaisella energiantuotannolla, kuten aurinkopaneeleilla ja lämpöpumpuilla, voitaisiin kattaa noin 20 % energiasta pelkästään uusiutuvaan energiaan perustuvassa energiajärjestelmässä. Kiinteistösektorilla on merkittävä rooli energiamurroksen mahdollistajana. Keskitetyn ja kiinteistökohtaisen energian-tuotannon arvonluontilogiikassa on kuitenkin perustavanlaatuinen ero kiinteistönomistajan näkökulmasta. Väitöskirja tutkii, miten kiinteistöjen tuottoperusteinen arvonmääritys soveltuu kiinteistökohtaisiin energiainvestointeihin sijoituskiinteistöissä. Monimenetelmäistä lähestymistapaa hyödyntävässä tutkimuksessa selvitettiin laadullista ja määrällistä tietoa hyödyntäen, miten kiinteistökohtainen energiantuotanto vaikuttaa kiinteistön kassavirran muuttujiin ja miten kiinteistön tuottovaatimus heijastaa sijoitusriskejä. Väitöskirjan tulosten mukaan kiinteistökohtainen energiantuotanto hyödyttää kiinteistönomistajia usealla tavalla. Kiinteistön hoitokulut ja riskit voivat pienentyä. Lisäksi uusiutuva energiantuotanto voi vedota vuokralaisiin ja parantaa vuokrakassavirtaa. Kun kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvo määritetään osana kiinteistön kassavirtaa, edellä mainitut hyödyt voidaan pääomittaa kiinteistön arvoon. Kiinteistönomistaja voi hyötyä myös muuten kuin taloudellisesti. Lisäksi väitöskirjassa havaittiin, että sijoitusriskejä arvioidaan eri tavalla kiinteistö- ja energia-aloilla. Kiinteistönomistajan näkökulmasta kiinteistökohtaisen energiantuotannon riskit vaihtelevat kiinteistöittäin, eivät pelkästään maa- ja teknologiakohtaisesti kuten perinteisesti on ajateltu. Mikäli kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvo määritetään osana kiinteistön kassavirtaa, diskonttauskorkona käytetään kiinteistön tuottovaatimusta, joka heijastaa kiinteistökohtaisen energiantuotannon riskejä hyvin ja paljastaa kannattavuuden vaihtelun tarkasti. Tutkimus lisää ymmärrystä kiinteistökohtaisten energiainvestointien taloudellisesta kannattavuusarvioinnista. Kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvon määrittäminen osana kiinteistön kassavirtaa mahdollistaa kiinteistönomistajille syntyvän arvon sisällyttämisen arviointiin sekä riskien vaihtelun huomioimisen kiinteistöittäin. Kiinteistökohtainen energiantuotanto on taloudellisesti kannattavaa, kun hyötyjen pääomitettu arvo ylittää investointikustannukset eli kun kiinteistökohtaisen energiantuotannon tuotto ylittää kiinteistön tuottovaatimuksen. Kiinteistöjen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuusarvioinnissa huomioi kiinteistönomistajan näkökulman ja mahdollisesti parantaa kannattavuutta alueilla, joissa kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat matalia.
Description
Defence 20.11.2020 12:00 – 16:00 https://aalto.zoom.us/j/64915540053
Supervising professor
Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Thesis advisor
Vimpari, Jussi, Dr., Aalto University, Finland
Keywords
renewable on-site energy investment, decentralised clean energy production, real estate investment, property value, discounted cash flow, uusiutuva kiinteistökohtainen energiantuotantoinvestointi, hajautettu energiantuotanto, kiinteistösijoitus, kiinteistön arvo, diskontattu kassavirta
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Leskinen, Niina; Vimpari, Jussi; Junnila, Seppo. 2020. A review of the impact of green building certificates on the cash flows and values of commercial properties. Sustainability, volume 12, issue 7, a.
    DOI: 10.3390/su12072729 View at publisher
  • [Publication 2]: Leskinen, Niina; Vimpari, Jussi; Junnila, Seppo. 2020. Using real estate fundamentals to determine the correct discount rate for decentralised energy investments. Sustainable cities and society, 53, 10195.
    DOI: 10.1016/j.scs.2019.101953 View at publisher
  • [Publication 3]: Leskinen, Niina; Vimpari, Jussi; Junnila, Seppo. 2020. The impact of renewable on-site energy on property values. Journal of European Real Estate Research.
    DOI: 10.1108/JERER-11-2019-0041 View at publisher
Citation