Pk-yritysten sopeutuminen kriisitalouteen – esimerkkinä suomalaisten ja saksalaisten pk-yritysten henkilöstökulujen joustavuus liikevaihdon muutoksiin vuosina 2008-2014

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorJarva, Henry
dc.contributor.authorLassander, Jan
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2017-02-14T08:48:01Z
dc.date.available2017-02-14T08:48:01Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten maailmantaloudessa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet pk-yritysten menestykseen. Näkökulmana on yritysten kyky reagoida kysynnän laskuun, jota mitataan henkilöstökustannusten joustavuudella suhteessa liikevaihdon laskuun. Kiinnostuksen kohteena on suomalaisten yritysten joustokyky verrattuna saksalaisiin vastaavan kokoluokan ja toimialan yrityksiin. Lähtökohtana on, että suomalainen jäykkä työmarkkinalainsäädäntö ei mahdollista samanlaista sopeutumiskykyä talouskriisissä, kuin verrokkimaa Saksassa. Työssä käsitellään kirjallisuuden näkökulmasta tekijöitä, jotka vaikuttavat yksittäisen yrityksen menestykseen, sekä maiden välisiä kilpailukykytekijöitä. Empiirinen osuus tehdään tilastollisena tutkimuksena, jossa selvitetään regressioanalyysin avulla henkilöstökulujen suhteellista joustavuutta liikevaihtoon nähden Suomessa ja Saksassa toimialoilla 25 ja 62. Työ pohjautuu aiempaan kustannusjäykkyyttä selvittäneeseen tutkimukseen, etenkin Anderson et al. (2003) tekemään tutkimukseen, jota pidetään kustannusjäykkyyden tutkimuksen pohjatyönä. Työssä testataan, ovatko henkilöstökustannukset ylipäätään joustamattomia liikevaihdon laskiessa, sekä suomalaisten ja saksalaisten yritysten eroja joustavuudessa. Tutkimustuloksilla pyritään saamaan vastauksia siihen, mikä rooli suomalaisen yhteiskunnan työlainsäädännöllä ja toisaalta yritysjohdon päätöksillä on yritysten menestykseen ja millainen yhteys liikevaihdon laskulla on henkilöstökulujen muutokseen. Toisin kuin Suomessa annetaan usein ymmärtää, tulokset viittaavat siihen, että henkilöstökustannukset eivät ole erityisen joustamattomia suhteessa liikevaihdon laskuun kummassakaan maassa. Edelleen tulokset osoittavat, että henkilöstökustannukset joustavat Suomessa suhteessa enemmän kysynnän laskiessa kuin Saksassa. Julkiseen keskusteluun, kansantaloutta koskeviin selvityksiin sekä kirjallisuuteen nähden tulokset ovat siis poikkeavia, mikä selittyy osin tutkimuskohteella ja otannalla, mutta antaa myös aiheen keskusteluun siitä, ovatko suomalaisten yritysten usein kuullut kommentit suomalaisen työvoiman kalleudesta ja liian vahvasta irtisanomissuojasta täysin perusteltuja.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to consider how recent economic downturns and changes in global economy have affected small -and medium sized enterprises abilities to survive in the market. The viewpoint is SMEs’ capability to adjust to declining demand, which is controlled by the stickiness of companies’ personnel costs in relation to declining sales. The main focus of interest is the Finnish companies’ personnel cost stickiness compared to corresponding German sample. The thesis expects the Finnish SMEs’ costs to be more sticky than the German ones due to robust labour market legislation which does not provide adequate adjustability in terms of labour reduction during periods of decreasing demand. The thesis considers various elements that affect enterprise success from the literature point of view, as well as competition factors. The empirical part is a statistical research measuring the personnel cost stickiness to decrease in sales by the use of OLS linear regression both in Finland and in Germany in metal and software industries (industry classifications 25 and 62, respectively). The theoretical background leans on previous studies about cost stickiness theory, namely on Anderson et al. study (2003) which is considered to be the modern benchmark on cost stickiness phenomenon research. Both the questions of whether the personnel studies are sticky at all in these countries and whether Finnish companies’ personnel costs are more sticky than German ones are being investigated in the study. The results should provide answers to question of what role the Finnish society’s labour policies as well as what role the management bad decisions play on corporate success. Unlike often suggested in general discussion, the results indicate that the Finnish companies are not especially voulnerable to cost stickines in terms of personnel costs, considering the limitations of this study. Moreover, the Finnish SMEs’ seem to be less sticky than German companies. The results are contradictory to expectations. Part of the result may arise from the scope and limitations of this study, but they do emphasize the fact that Finnish companies, who put the blame of them not being profitable and competitive on sticky personnel costs, might not have solid background to their accuses from the statistical point of view.en
dc.ethesisid14818
dc.format.extent51
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24543
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201702142348
dc.language.isofifi
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeAccountingen
dc.subject.heleconlaskentatoimifi
dc.subject.helecontaloushallintofi
dc.subject.heleconkriisifi
dc.subject.heleconpk-yrityksetfi
dc.subject.heleconkustannuksetfi
dc.subject.heleconhenkilöstöfi
dc.subject.heleconkannattavuusfi
dc.subject.heleconkilpailukykyfi
dc.subject.keywordhenkilöstökustannuksetfi
dc.subject.keywordliikevaihtofi
dc.subject.keywordkustannusjoustofi
dc.subject.keywordmenestystekijäfi
dc.subject.keywordkannattavuusfi
dc.subject.keywordpk-yritysfi
dc.titlePk-yritysten sopeutuminen kriisitalouteen – esimerkkinä suomalaisten ja saksalaisten pk-yritysten henkilöstökulujen joustavuus liikevaihdon muutoksiin vuosina 2008-2014fi
dc.titleThe ability of SME’s to adjust during economical crisis – evidence from Finnish and German SMEs’ personnel costs’ stickiness in relation to sales fluctuations in 2008-2014en
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files