Yritysten hiilineutraalisuus: systeemirajauksen ja laskentamenetelmien merkitys kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-05-17
Department
Major/Subject
Water and Environmental Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
fi
Pages
88+10
Series
Abstract
Yritykset vastaavat merkittävästä osasta maailman kasvihuonekaasupäästöjä, ja niillä on tärkeä rooli globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yrityksen hiilineutraalisuudelle ja sen laskemiselle ei kuitenkaan ole kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Yritykset käyttävätkin useita eri menetelmiä päästölaskennassa ja systeemirajauksissa on merkittäviä eroja. Työssä selvitettiin mikä on käytetyn laskentamenetelmän ja systeemirajauksen merkitys yritysten hiilineutraalisuustavoitteiden vaikuttavuudelle. Tapaustutkimuksessa vertailtiin Suomessa toimivien yrityksien hiilineutraalisuustavoitteita ja toteutettiin suomalaiselle kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritykselle päästölaskenta Hybridi-LCA menetelmällä. Tuloksien perusteella yritykselle laadittiin kolme vaihtoehtoista hiilineutraalisuustiekarttaa, joiden toimivuutta analysoitiin tarkemmin. Asiantuntijayrityksen suurimmat päästöt syntyivät työmatkustamisesta (29 % kokonaispäästöistä), jonka jälkeen suurimmista päästöistä vastasivat ulkopuolelta ostetut palvelut ja tuotteet eli epäsuorat scope 3-päästöt. Perinteisesti päästöintensiivisen kiinteistöjen osuus kokonaispäästöistä oli vain 9 %. Tulos osoitti, että epäsuorat ylävirran päästöt muodostavat suuren osan asiantuntijayrityksen päästöistä eikä niitä voida jättää hiilineutraalisuustavoitteita asetettaessa huomioimatta. Valitulla systeemirajauksella on todella suuri vaikutus hiilineutraalisuustiekartan vaikuttavuuteen. Pelkkien suorien scope 1- ja epäsuorien scope 2-päästöjen huomioiminen johtaa helposti merkittävien päästölähteiden jättämiseen tarkastelun ulkopuolelle. Päästölaskennan perusteella asiantuntijayrityksen päästöistä jää tällöin rajauksen ulkopuolelle 80 %. Toisaalta haasteena epäsuorien scope 3-päästöjen huomioimisessa kattavasti on niiden laskentaan liittyvä epävarmuus, kun laskenta toteutetaan pääasiassa tilinpäätöstietojen pohjalta. Aktiviteetteihin ei päästä pureutumaan riittävällä tarkkuudella ja päästövähennystoimien kohdistaminen on hankalaa.

Companies are responsible for a significant share of global greenhouse gas emissions and play an important role in achieving global climate goals. However, there is no globally accepted definition for a carbon neutrality of a company and to its calculation. Therefore, companies use several different methods to calculate emissions and there are significant differences in system boundaries of the calculations. The thesis studies the significance of a calculation method and a system boundary for the effectiveness of company carbon neutrality goals. The case study compared the carbon neutrality targets of companies operating in Finland, and Hybrid-LCA method was used to calculate greenhouse gas emission of Finnish expert company operating in real estate and construction field. Based on the results, three alternative carbon neutrality roadmaps were drawn for the company and they were further analyzed. The largest emissions of the expert company are produced by business travel (29 % of the total emissions), followed by services and products purchased externally, i.e., indirect scope 3 emissions. Traditionally, emission-intensive properties accounted for only 9 % of the total emissions. The result indicates that indirect upstream emissions account for a large share of the expert company emissions and cannot be ignored when setting carbon neutrality targets. The selected system boundary has a substantial impact on the effectiveness of the carbon neutrality roadmap. Considering only direct scope 1 and indirect scope 2 emissions leads easily to the exclusion of significant emission sources. Thus, based on the emission calculation, 80 % of the expert company's emissions are excluded from the scope of the study. On the other hand, when the calculation is based mainly on the financial statement, the uncertainty associated with calculation of the indirect scope 3 emissions is a challenge. Activities cannot be tackled with a sufficient precision, and it is difficult to target emission reduction actions.
Description
Supervisor
Keskinen, Marko
Thesis advisor
Ottelin, Juudit
Huuhtanen, Juhani
Keywords
yrityksen hiilineutraalisuus, päästölaskenta, systeemirajaus, hybridi-LCA, asiantuntijayritys, KIRA-ala
Other note
Citation