Test System for the Power Supply Interface of a Telecommunication Network Element

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kehittää automatisoitu testausjärjestelmä tietoliikenneverkkoelementin virransyöttörajapinnan testaukseen. Testivaatimukset on määritelty standardissa ETS 300 132-2 laitteelle, jonka käyttöjännite on -48 V_(DC). Standardi määrittelee vaatimukset rajapinnalle, joka sijaitsee verkkoelementin ja tämän virtalähteen välissä. Uusi testausjärjestelmä on tarkoitettu tuotekehityksen käyttöön. Eri tyyppisiä verkkoelementtejä, virransyötön toteutuksia ja virransyöttöä tietoliikennekeskuksissa tutkittiin. Olemassaolevaa testiympäristöä piti laajentaa uudella testijärjestelmällä. Oskilloskoopin ja, monikanavaisen volttimittarin kauko-ohjaus jouduttiin lisäämään olemassaolevaan testiympäristöön. Huomattavan suuri työpanos kului standardin ETS 300 132-2 tulkitsemisessa eri tyyppisille testikohteille. Vaatimukset käytiin läpi yksitellen. Kolme toteuttamiskelpoista testitapausta yksilöitiin ja suunniteltiin. Kaikki testitapaukset toteutettiin Tcl-kielisinä ohjelmina, jotka pystyvät kauko-ohjaamaan ohjelmoitavaa virtalähdettä ja kaikkia mittalaitteita. DC-testitapaus testaa automaattisesti koko syöttöjännitealueen ja mittaa näitä vastaavat syöttövirrat. Testattavana olevan tietoliikenneverkkoelementin toiminta varmistetaan elementin läpi kulkevalla testidataliikenteellä. Syöksyvirran testitapaus testaa syöksyvirta-aallon raja-arvokäyrää vastaan, joka on määritelty standardissa. Transientin testitapaus parantaa valmiina ollutta käsikäyttöistä transietti-immuniteetin testauslaitetta lisäämällä mukaan automatisoidun oskilloskoopin. Kaikki tärkeimmät testivaatimukset saatiin tuetuiksi uudessa testijärjestelmässä. Erityisesti DC-testitapaus on tehokas ja mittaustulokset ovat hyödyllisiä. Testijärjestelmän käytettävyys voi vaatia vielä jotain parannuksia. Olemassa oleva testiympäristö on melko kömpelö virransyöttötesteissä. Parempi olisi saada oma erillinen testiympäristö.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Sirola, Eero
Keywords
power supply, virransyöttö, test automation, testiautomaatio, surge current, syöksyvirta, transient voltage, transientti
Other note
Citation