Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105 + 29
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli vertailla Euroopassa ja erityisesti Suomessa tehtyjä sekajätteen koostumustutkimuksia ja antaa suositus Suomessa käytettävälle jätejakeiden luokittelulle sekajätteen koostumustutkimuksissa. Työssä vertailtiin 19 suomalaista sekä 5 eurooppalaista sekajätteen koostumustutkimusta tai koostumustutkimusohjetta. Tämän lisäksi selvitettiin sekajätteen koostumukseen kohdistuvia tietotarpeita eri jätealan toimijoilta. Tutkimusmenetelminä olivat kyselytutkimus jätelaitoksille, kyselytutkimus tuottajavastuuyhteisöille ja kierrätysyrityksiin sekä Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön edustajien haastattelut. Vertailun perusteella Suomessa tehtyjen sekajätteen koostumustutkimusten jätejakeiden luokittelut eroavat merkittävästi keskenään, minkä takia tutkimusten tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. 2000-luvulla Suomessa tehdyissä sekajätteen koostumustutkimuksissa jätejakeet on jaettu 10-33 luokkaan. Vertailuun sisällytetyissä ulkomaisissa luokittelumetodeissa jätejakeet on jaettu 16-35 luokkaan. Jätelaitoksille suunnatussa kyselyssä tärkeimmiksi eroteltaviksi jätejakeiksi sekajätteen koostumustutkimuksissa arvioitiin eri materiaalien pakkaukset, vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, metallit, ruokajäte, puun keräykseen kelpaamaton puu, keräyspaperi sekä PVC- ja fluoripitoinen muovi. Tuottajavastuuyhteisöille ja kierrätysyrityksille suunnatussa kyselyssä osoitettiin eniten kiinnostusta metallien, muovien, lasin ja puun kierrättämiseen ja näiden materiaalien osuuksiin sekajätteessä. Haastattelujen perusteella myös jätetilastointi, tutkimukselliset tarpeet sekä jätelainsäädännön ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tuomat velvoitteet ovat sekajätteeseen kohdistuvien tietotarpeiden taustalla. Työssä rakennettu kolmitasoinen jätejakeiden luokitteluohje mahdollistaa sekajätteen koostumustutkimusten tekemisen eri tarkkuustasoilla. Ensimmäinen taso sisältää 11, toinen taso 26 ja kolmas taso 41 jäteluokkaa. Tasot ovat hierarkkisia, minkä vuoksi kaikilla kolmella tasolla tehdyt tutkimukset ovat vertailukelpoisia keskenään.

The aim of this study was to compare mixed waste composition studies both in Europe and in Finland and create a recommendation for the classification of waste components in Finnish mixed waste composition studies. Altogether 19 Finnish and 5 European waste composition studies were studied. On top of that, three professionals from waste management field were interviewed (Statistics Finland, Finnish Environment Institute and Ministry of the Environment). Also, two questionnaire studies were sent to employees of waste treatment plants and recycling business. Based on the research, the classifications of waste components are highly different in different mixed waste composition studies, which make the comparison of the results very difficult. In 19 Finnish studies, waste components were divided from 10 to 33 cate-gories whereas in five European studies the waste categories ranged from 16 to 35. In the questionnaire to the personnel of Finnish waste treatment plants, the following waste components were estimated to be the most important ones in waste composition studies: packages of different materials, hazardous waste, WEEE, metals, food waste, non-recyclable wood, recyclable paper and PVC plastic. Recycling companies and pro-ducer responsibility organizations were most interested in percentages of metals, plastics, glass and wood in mixed waste. Based on the interviews, also waste statistics, research on the waste management and requirements of waste legislation influence the informa-tion needs of mixed waste composition. In this thesis, three-level waste classification system for the mixed waste composition studies was developed. First level consists of 11, second level of 26 and third level of 41 waste categories. The categories are hierarchic, which makes the comparison of the results of the different studies possible.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Korhonen, Pirjo
Keywords
yhdyskuntajäte, sekajäte, koostumustutkimus, jätejae, luokitteluperuste, municipal waste, mixed waste, composition study, waste component, waste classification
Other note
Citation