Tahtituotannon implementointi toimitilarakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-10-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
94 + 4
Series
Abstract
Rakennusalan tuottavuus on ollut Suomessa jo monen vuosikymmenen ajan heikkoa, joten toimiala on ollut kovan painostuksen alaisena kehittää uudenlaisia toimintatapoja. Korjausliikkeeksi onkin ehdotettu erityisesti yhteistoiminnallista tuotantosuunnittelua sekä –ohjausta. Tahtituotantoprosessi on ollut viime aikoina paljon esillä sekä rakennusalalla että mediassa ja sitä pidetäänkin nousevana trendinä. Näin ollen tahtituotannon yhteistoiminnallisuutta sekä sen muita hyötyjä pidetäänkin ratkaisuna tuottavuus -ongelmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ja kehittää toimitilarakentamisen projekteihin tahtituotantoprosessin toteutusmalli. Tavoitteena oli myös tunnistaa tahtituotannon osalta haasteita aiheuttavat sekä onnistumisiin vaikuttavat tekijät. Toteutusmallin tarkoituksena on selkeyttää tahtituotantoprosessia sekä auttaa tuomaan tahtituotannon oppeja osaksi työmaakäytäntöjä. Toteutusmallilla kehitettiin tahtisuunnittelua ja tahtiohjausta sekä havaittiin edellytyksiä ja haasteita, jotka vaikuttavat tahtituotannon implementoinnin onnistumiseen. Tutkimus toteutettiin suunnittelututkimuksena, käyttäen tutkimusstrategiana tapaustutkimusta. Suunnittelututkimuksessa tutkittiin käytännön ongelmaa kohteessa 1 ja tapaustutkimuksien, asiantuntijahaastatteluiden sekä kirjallisuuden avulla esitettiin ratkaisuja. Tutkimuksen alussa on kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen on lähtötilanne ja empiirinen osuus, jotka koostuvat tapaustutkimuksissa pidetyistä haastatteluista, kohteiden havainnoinnista sekä kohteiden asiakirjojen tutkimisesta. Empiirisen tutkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella kehitettiin tahtituotannon toteutusmalli. Tämän perusteella valmistunutta toteutusmallia validoitiin työpajalla, johon osallistui kohdeyrityksen edustajia. Työpajan avulla pystyttiin lisäämään toteutusmalliin käytännön näkökulmia. Työpajassa käytyjen keskustelujen perusteella toteutusmallia päivitettiin toimivammaksi. Tutkimus osoitti, että tahtituotannon käyttöönotossa esiintyy edelleen erilaisia haasteita sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Lisäksi tutkimuksen aikana nousi esille edellytyksiä, jotka vaikuttavat tahtituotannon onnistuneeseen implementointiin. Havaittiin, myös että Yhdysvalloissa käytettävä yhteistoiminnallinen tahtisuunnittelu on toimiva malli. Työpajassa pidettiin yhteistoiminnallista tahtisuunnittelua mahdollisena sekä hyvin toimivana myös Suomessa. Tahtiohjausta varten esiteltiin erilaisia toimintatapoja, työkaluja ja esimerkkejä, joita validoitiin työpajassa. Toteutusmalliin ideoitiin uusia ja sopivampia tahtiohjauksen toimintatapoja. Lopuksi luotiin toimiva toteutusmalli, jota tahtiprojektit voivat hyödyntää pohjana. Mallipohjaa voidaan soveltaa erilaisissa projekteissa tekemällä toteutusmalliin projektin tarpeiden ja vaatimusten mukaisia muokkauksia.

In construction industry productivity has been weak for many decades. The construction industry has been under hard pressure to develop new procedures for construction. As a way to fix this problem, there has been suggestions to implement collaborative production planning and controlling. As a popular solution to this significant problem is takt productions collaborative way and its other benefits. Takt production process has been quite a lot on display in construction industry and media. Takt production process is a rising trend. Takt production emphasizes heavily on lookahead and minimizing productions volatility. The aim of this study is to create and develop an execution model for a Finnish construction company for implementing takt production processes in commercial building projects. Execution model is meant to clarify takt production process and help to bring different learnings to the use of construction site practice. In the execution model was developed takt planning and takt control. Also, prerequisites and barriers that effect the success of implementation was identified. During the duration of this study a takt plan for the construction company was created and brought up tools for takt control. The study was carried out as a design science research, using case study as a research strategy. The study starts with a literary review and after that is the empirical part, which consists of interviews, observing on site and projects documents held in the case study projects. Based on empirical data and literary review an execution model for takt production was developed. After that the execution model was validated in a workshop, which was attended by the construction companies representatives. With the help of the workshop it was possible to add a more practical view. With the discussion held in the workshop the execution model was updated to be more functional. The study indicates that in the implementation of takt production there are still different barriers in California, USA and Finland. In addition, the collaborative way of takt planning used in the USA was noticed to be an efficient way. This collaborative way was introduced in the workshop and there it was held as an efficient and workable way also in Finland. For takt control different procedures, tools and examples where introduced and validated in the workshop. In addition, the workshop generated ideas of new and more suitable takt control methods. An execution model for takt production was developed for the use of different projects to benefit as a layout. Model layout can be adapted to the needs of different projects.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Aaltonen, Antti
Keywords
tahtituotanto, yhteistoiminnallinen rakentaminen, tahtisuunnittelu, tahtiohjaus
Other note
Citation