Green cloud computing: Possibilities and restrictions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
123
Series
Abstract
In the recent years there have been two major trends on ICT industry: green computing and cloud computing. The first trend is related to climate change, which has been a major concern for general public and numerous governments. Due to the energy-intensive equipment, ICT industry has become a major source of CO2 emissions. In addition to positive impacts on environment, more energy-efficient solutions in install bases would also decline companies' operational costs. In the best case scenario, particularly energy-stingy solutions would even improve the competitiveness of companies. The second major trend makes it possible to purchase many traditional IT resources as a service, which typically has no upfront costs. Basically cloud computing consists of many existing technologies, but it has few unique features as well. It involves many benefits at business perspective, but there are also some drawbacks, such as privacy issues. Cloud computing paradigm is important on the green computing point of view, because it strives for extreme utilization of hosted IT resources. The combination of these major trends can be considered as green cloud computing. Both trends and their characteristics are described with detail in their own sections. The thesis also introduces three domestic companies, which have built their own versions of especially green data centers, and they offer different kinds of cloud services for companies as well. Furthermore, green cloud computing as a whole will be evaluated in its own sections. Based on the literature and conducted interviews, the best practices to implement green data centers will be proposed for companies, who still want to host their own services, and the greenest cloud solutions will be presented for those, who would like to outsource the maintenance of physical resources. The results point out that private clouds are the greenest option currently, especially when they are hosted within green data centers, which commonly use free cooling and exploit their waste heat.

Viime vuosina tieto- ja viestintätekniikkateollisuudessa on ollut kaksi merkittävää trendiä: vihreä laskenta ja pilvipalvelut. Ensimmäinen trendi liittyy ilmastonmuutokseen, joka on ollut suuren yleisön ja lukuisten hallitusten suurena huolena. Energia intensiivisten laitteiden takia tieto- ja viestintätekniikkateollisuudesta on tullut huomattava lähde CO2 päästöille. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi, energiatehokkaammat ratkaisut tuovat helpotusta yritysten kasvaviin toimintakustannuksiin. Parhaassa tapauksessa erityisen energiapihit ratkaisut parantavat myös yritysten kilpailukykyä. Toinen trendeistä mahdollistaa monien perinteisten tietotekniikkaresurssien ostamisen palveluna ilman etukäteiskustannuksia. Käytännössä pilvipalvelut koostuvat monista olemassa olevista tekniikoista, mutta niistä löytyy muutamia uniikkeja ominaisuuksia. Ne käsittävät myös monia etuja liiketoiminnan näkökulmasta, mutta samalla haittoja, kuten tietosuojaongelmat. Pilvipalvelut mallina on tärkeä vihreän laskennan kannalta, sillä pilvipalvelut pyrkivät erittäin korkeisiin käyttöasteisiin. Näiden kahden trendin yhdistelmää voidaan kutsua vihreäksi pilvilaskennaksi. Molempien trendien luonteenomaisuudet kuvataan tarkasti omissa osioissaan. Työssä esitellään myös kolme kotimaista yritystä, jotka ovat rakentaneet oman versionsa erityisen vihreästä konesalista, ja he myös tarjoavat erityyppisiä pilvipalveluita yrityksille. Lisäksi vihreä pilvilaskenta kokonaisuutena arvioidaan omassa kappaleessaan. Kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella parhaat toimintatavat toteuttaa vihreä konesali esitellään yrityksille, jotka edelleen haluavat isännöidä omia palveluitaan, ja vihreimmät pilviratkaisut esitellään niille, jotka haluaisivat ulkoistaa fyysisten resurssien ylläpidon. Tulokset osoittavat, että yksityiset pilvipalvelut ovat kaikkein vihrein vaihtoehto tällä hetkellä, erityisesti kun niitä isännöidään vihreissä konesaleissa, jotka tyypillisesti käyttävät vapaajäähdytystä ja hyödyntävät hukkalämpöään.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
blade servers, korttipalvelimet, district cooling, kaukojäähdytys, economies of scale, mittakaavaetu, economizer, vapaajäähdytys, free cooling, mittarit, metrics, monivuokrasuhteet, multi-tenancy, virtualisointi, virtualization, hukkalämpö, waste heat
Other note
Citation