Jauhatuksen optimointi tarran pintapaperin valmistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityön kirjallisuusosan tarkoituksena oli tutustua tarran pintapaperin valmistukseen ja jatkojalostukseen ja laatia tarran pintapaperille tuoteanalyysi sekä selvittää pintapaperin tärkeimpien ominaisuuksien ja jauhatuksen väliset riippuvuudet. Tätä varten tarkasteltiin matalasakeusjauhatuksen mekanismia sekä sen hallintaa ja lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkasteltiin erillis- ja yhteisjauhatuksen hyviä ja huonoja puolia. Tuoteanalyysin perusteella tarran pintapaperin tärkeimmät suureet jauhatuksen ja massaseoksen kannalta ovat vetolujuus, repäisylujuus, jäykkyys, huokoisous, formaatio ja opasiteetti. Kokeellisen osan tarkoituksena oli selvittää, kuinka Tervasaaren PK 5:lla tulee jauhaa sellua tarran pintapaperin valmistuksessa ja optimoida koivun ja männyn suhde massaseoksessa. Ensimmäisessä tehdaskoeajossa selvitettiin jauhetun massan tärkeimmille arkkiominaisuuksille sietorajat pilotkoetta varten. Pilotkoeajossa vertailtlin erillis- ja yhteisjauhatusta. Molemmille jauhatustavoille etsittiin sopivat terämallit ja oikeat jauhatusmäärät sekä optimi koivun ja männyn suhteelle. Toisessa tehdaskoeajossa oli tarkoitus selvittää, saavutettiinko yhteisjauhatukseen valituilla jauhinten terillä parempi jauhatustulos kuin vanhoilla jauhimien terillä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, kuinka voimakkaasti jauhatuksessa tehty muutos vaikuttaa paperin ominaisuuksiin ja mikä on optimaalinen jauhatuksen määrä. Kartoituskoeajon perusteella tarran pintapaperin massan tärkeimmille ominaisuuksille saatiin seuraavanlaiset minimiarvot; arkin vetolujuuden tulee olla yli 55 Nm/g, repäisylujuuden yli 9,5 mNm[2]/g, Bendtsen huokoisuuden alle 600 ml/min, tiheyden alle 590 kg/m[3] ja valonsirontakerroin on oltava yli 31 m[2]/kg. Pilotkoeajon tuloksien perusteella erillisjauhatuksella saadaan vain hieman parempi jauhatustulos kuin yhteisjauhatuksella. Näin ollen tarran pintapaperin massan jauhatus voidaan suorittaa yhteisjauhatuksella. Jos massaa jauhetaan paljon, saavutetaan erillisjauhatuksella selkeästi parempi repäisylujuus kuin yhteisjauhatuksella. Erillisjauhatuksessa koivun optimaalinen jauhatuksen määrä on 40 - 45 kWh/t ja männyn optimaalinen jauhatuksen määrä on 120 - 130 kWh/t. Edullisin terämalli koivun jauhatuksessa on SM-teritys ja männyn jauhatuksessa LM-teritys. Yhteisjauhatuksen optimaalinen jauhatuksen määrä on 60 - 65 kWh/t. SC-teritys on lähes yhtä hyvä kuin MX-teritys (yhteisjauhatuksessa). Optimaalinen massasuhde tarran pintapaperin valmistuksessa on 20 % mäntysellua ja 80 % koivusellua. Mäntysellun määrällä säädetään paperin repäisylujuuden taso. Toisen tehdaskoeajon perusteella todettiin levyjauhimen uuden AA-terityksen sopivan yhtä hyvin yhteisjauhatukseen kuin kartiojauhimen MX-terien. Yhteisjauhatuksen optimaalinen jauhatuksen määrä PK 5:lla on 50 - 65 kWh/t. Optimaalinen jauhatusaste on 26 - 28 (SR-luku). Optimaalinen männyn määrä on 15 - 25 %.a, riippuen paperin repäisyindeksistä. Jos repäisyindeksi ei ole tärkeä suure tarran pintapaperin jalostuksen kannalta, voidaan tarran pintapaperia valmistaa pelkästä koivusellusta.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Keywords
Other note
Citation