Monitilatoimisto rakennustekniikan laitoksen tarpeisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Informaatioteknologian kehitys mahdollistaa sen, ettei työnteko ole enää sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Tietotyössä käytettävät digitaaliset välineet ja virtuaalisiin ympäristöihin siirtyneet työprosessit ovat muuttaneet työnteon tapoja merkittävästi. Tämä kehitys on avannut uuden sivun työpaikkoja ja toimistotiloja suunniteltaessa. Tietotyötä tekeville ihmisille kehiteltyä työympäristöä kutsutaan monitilatoimistoksi. Aalto-yliopiston tiloissa on jatkuvasti käynnissä tai suunnitteilla työympäristömuutoksia, joissa työtiloja tiivistetään ja muutetaan monitilatoimistoiksi. Työympäristömuutos monitilatoimistoihin on prosessi, jolla pyritään varmistamaan henkilöstölle terveellinen ja toimiva työympäristö sekä samalla tehostetaan tilankäyttöä kustannussyistä. Vuonna 2016 Aalto-yliopisto julkaisi kaikkia yliopiston tiloja koskevat tilankäytön linjaukset, joihin perustuen kampuksen tiloja suunnitellaan. Tilankäytön linjausten pohjalta on luotu Aallon suunnitteluohjeisto, Design Guidelines, joka ottaa tarkemmin kantaa tilatyyppeihin, materiaaleihin ja kalusteisiin. Opinnäytetyössä avataan aluksi tietotyön ja monipaikkaisuuden käsitteitä ja kartoitetaan monitilatoimistoihin liitettyjä ongelmia Aalto-yliopistossa ja muualla toteutetuissa työympäristömuutoksissa. Työssä esitellään, mitkä asiat vaikuttavat yliopiston työtilojen suunnitteluun ja tutkitaan yliopiston linjausten mukaista monitilatoimistoa siellä työskentelevän henkilöstön antaman palautteen perusteella. Työympäristömuutokset tulee aina suunnitella yhdessä tilan käyttäjän kanssa, jotta ne palvelevat käyttäjän erityistarpeita. Henkilöstön tyytyväisyyttä yliopiston tiloihin arvioidaan erilaisilla jälkiarviointikyselyillä, jotka mittaavat työympäristömuutoksen onnistumista ja laajemmilla kyselyillä, joilla arvostellaan kampuksen toimivuutta ja viihtyisyyttä. Opinnäytetyössä tehtyyn tutkimukseen pohjautuen esitellään tilasuunnitelma Insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan laitoksen uudistetuista toimitiloista. Vuonna 2001 peruskorjattu rakennus ei enää tiloiltaan sovi laitokseen tarpeisiin tai noudata Aalto-yliopiston yhteisten tilankäytön linjausten mukaista monitilatoimistokonseptia. Uusi tilasuunnitelma pohjautuu ulkoisen konsultin vuonna 2019 toteuttamaan käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessiin, jossa haastattelujen ja työpajojen kautta kartoitettiin laitoksen työtiloihin liittyviä tarpeita. Muita suunnittelua ohjaavia työvälineitä ovat Aallon tilankäytön linjaukset ja tilojen suunnitteluohjeisto. Työn lopuksi pohditaan monitilatoimiston tulevaisuutta Aalto-yliopistossa. Aalto-yliopistossa eri kyselyillä kerätyn datan perusteella huomataan, kuinka monet muissa kohteissa huomatut uusien työtilakonseptien ongelmat ilmenevät myös kampuksen toimistotiloissa. Monitilaympäristökonsepti vaatii yhä kehittämistä, ja se on räätälöitävä erikseen jokaisen eri käyttäjäryhmälle sopivaksi.

The development of information technology enables that working doesn’t have to happen in a specific place or time. The digitals tools and virtual environments used in knowledge work have changed the ways of working. This has opened new possibilities when designing offices and physical working environments. The working environment designed for knowledge workers is called activity-based office. At Aalto University there are always on-going working environment development projects where the overall floor area is reduced, and spaces are turned into activity-based offices. The aim is to increase the space efficiency and provide a healthy and functioning working environment for the employees. In 2016 Aalto University released guidelines regarding spaces as a part of the implementation of campus development strategy. More specific instructions for space types, materials and furniture are found in Design Guidelines, which are created based on the university’s guidelines regarding spaces. In the beginning of this thesis the concepts of knowledge work and multilocational work are defined. Problems found in activity-based offices in Aalto University and other locations are introduced. The factors guiding the spatial design of office spaces at Aalto University are presented. A case study of an office space that is renovated following the university’s spatial guidelines is presented and examined based on the given feedback. The working environment must always be planned with the user through the methods of participatory design. The satisfaction of the staff regarding university’s spaces is measured with post-occupancy evaluation surveys that show the success of the working development projects. Other surveys are made to measure the overall functionality and attractiveness of the campus. This thesis presents a spatial design for the renewed office spaces of the Department of Civil Engineering. The building has undergone a renovation in 2001 and does not suit the department’s needs or go along with the university’s spatial guidelines. The new spatial design is based on a user centered design process held by an external consultant. The department’s spatial needs were mapped through interviews and workshops. Other tools guiding the design were Aalto-university’s guidelines regarding spaces and Design Guidelines. In the end of this thesis the future of activity-based office in Aalto University is discussed. In the data gathered by different surveys it is shown how the problems related to activity-based offices elsewhere are also found in Aalto University’s workspaces. The concept of activity-based office still needs development and has to be tailored for every user group individually.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Dhima, Sari
Keywords
monitilatoimisto, monitilaympäristö, toimistosuunnittelu, käyttäjälähtöinen suunnittelu, tilasuunnittelu, työympäristömuutos
Other note
Citation