The development of housing services from construction company's perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Tässä diplomityössä käsitellään rakennusyhtiön toiminnan laajentamista palveluiden tarjoamiseen, sekä uusien palveluiden kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää rakennusyhtiölle palvelumalli asumisenaikaisten palveluiden toteuttamiseen. Toisena tavoitteena oli luoda käyttökelpoinen prosessi asumisenaikaisten palveluiden kehittämiseen. Molemmat tavoitteet pyrittiin saavuttamaan kehittämällä muutamia asumisenaikaisia palveluita SRV Asunnot Oy:lle. Kehitettäessä esimerkkipalveluita saatiin tuloksia, joita voidaan hyödyntää myös yleisellä tasolla. Asumisenaikaisilla palveluilla tarkoitetaan palveluita, joita tarjotaan asiakkaille muuton jälkeen, asumisen aikana. Tarjottavien palveluiden päämääränä on vahvistaa SRV Asunnot Oy:n brändiä. Palveluiden tarjoaminen on tulevaisuudessa tärkeä keino erottua kilpailijoista myös rakennusalalla. Vielä palveluita ei alalla juuri tarjota. Tässä diplomityössä tutkittiin miten SRV Asunnot Oy:n tulisi palveluiden tarjoaminen toteuttaa. Tässä tutkimusraportissa tutustutaan palveluihin, palveluiden kehittämiseen, asumisen palveluiden nykytilaan Suomessa ja ulkomailla, sekä asunnon vaihtamiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyi palvelumalli asumisenaikaisten palveluiden toteuttamiseen sekä prosessi niiden kehittämiseen. Lisäksi syntyi neljä uutta palvelukonseptia asumisenaikaisista palveluista. Konseptit sopivat pilottipalveluiksi SRV Asunnot Oy:n laajentaessa toimintaansa asumisenaikaisten palveluiden tarjoamiseen. Palvelumallin keskeisin sisältö on uuden palveluyrityksen, SRV Palvelut Oy:n perustaminen. Palveluliiketoimintaan keskittyvä yritys antaa rakennusyhtiölle mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa, talojen rakentamiseen. Molemmat yritykset jakavat kuitenkin yhteisen päämäärän, SRV brändin vahvistamisen.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Hasenson, Joran
Keywords
services, palvelut, service development, palveluiden kehittäminen, service concept, palvelukonsepti
Other note
Citation