Visual literacy – Printed media as art material

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Poskiparta
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
en
Pages
82
Series
Abstract
This Master of Arts thesis is made for the Product and Spatial Design study program in the School of Arts, Design and Architecture in Aalto University. The Supervisor of this thesis is Maarit Mäkelä and thesis Advisors are Petteri Nisunen and Tuija Peltomaa. Papers physical material features have been researched. However this study concentrates on papers artistic and conceptual properties through art practice. Paper is not a neutral material because it comes with history. This organic, today an common material has been developed and perfected to carry and contain human interests. This thesis investigates the artistic possibilities of printed media as art material. The topic is approached as a research task through practice-led artistic research. The process is documented and divided into two parts. Part One investigates different printed media experimentally and communicates the many expressive artistic results from which using books as art material is found to be the strongest media. This is because books are naturally conceptual objects that can materialize any subject ever written. A self-developed technique to deconstruct books to visual literacy improved their conceptual levels. Destroying books enable to say something more about them and about people. Short history of paper, printing and books is introduced to help understand books as art material better. The production and process bring up social, humanistic and moral questions that books provoke to think about. Books lead to big questions such as to knowledge, information and data, recording information, power of information, written power and perception of culture. Part Two shows an artistic process where two conceptually different art series are developed from books. The Random Books series represent human data and our need to produce written data. They are books turned to tactile data surfaces. The Selected Books series represent human behaviour, values and worldviews through individual famous or ideological books that are systematically dismantled to visual codes. Their meanings survive event that the readability is lost. These books content is luring and a new skill have to be developed to understand them. Both series represent minimalism, conceptual art and craft art genres to which they are reflected. Besides the artistic results this thesis shows how developing practice, method and artistic thinking can lead to find ones artistic core.

Tämä Taiteen Maisterin opinnäytetyö on tehty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitokselle, Product and Spatial Design koulutusohjelmaan. Lopputyön valvoja on Maarit Mäkelä ja opinnäyteohjaajat ovat Petteri Nisunen sekä Tuija Peltomaa. Paperin fyysisiä ominaisuuksia on tutkittu, mutta tämä tutkimus keskittyy paperin taiteellisiin ja käsitteellisiin ominaisuuksiin taiteen tekemisen kautta. Paperi ei ole neutraali materiaali, koska se on kontaktissa omaan historiaansa. Tämä orgaaninen, ja nyttemmin arkipäiväinen materiaali on kehitetty kantamaan ja säilyttämään ihmiskunnan intressejä. Opinnäytetyö tutkii painetun median taiteellisia mahdollisuuksia taidemateriaalina. Aihetta lähestytään tutkimustehtävänä taiteellisen tutkimuksen kautta. Dokumentoitu prosessi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa tutkii erilaisia painettuja medioita kokeellisesti ja tuo esille prosessin monet ekspressiiviset taiteelliset löydökset. Tästä joukosta kirjat erottuvat, koska ne ovat luonnostaan käsitteellisiä objekteja, joiden avulla voi materialisoida minkä tahansa koskaan kirjoitetun tai kirjallisesti käsitellyn aiheen. Itse kehitetty tekniikka, joka purkaa kirjoja visuaaliseksi kirjallisuudeksi lisää teosten käsitteellisyyttä. Tuhoamalla kirjoja niistä ja ihmisistä voidaan sanoa jotain enemmän. Paperin, painamisen ja kirjojen lyhyt historia avaa taiteellista materiaalia enemmän. Produktio ja prosessi tuovat esille yhteiskunnallisia, humanistisia ja moraalisia kysymyksiä, joita kirjat provosoivat ajattelemaan. Kirjat johdattavat suurten kysymysten ääreen tiedosta, informaatiosta, datasta, tallennetusta informaatiosta, informaation vallasta, kirjoitetusta vallasta ja kulttuurin käsityksistä. Toinen osa käyttää kirjoja taidemateriaalina, ja näyttää taiteellisen prosessin, josta kehittyy kaksi käsitetaiteellista sarjaa. Random Books sarja käsittelee ihmisten dataa ja tarvettamme tuottaa kirjallista tietoa. Nämä kirjat on muutettu haptisiksi datapinnoiksi. Selected Books sarja puolestaan käsittelee ihmisen käytöstä, arvoja ja maailmankatsomuksia valittujen tunnettujen tai ideologisten kirjojen kautta. Kirjat muuttuvat visuaalisiksi koodeiksi, kun ne puretaan ne systemaattisesti. Kirjojen merkitykset säilyvät, vaikka niiden luettavuus on menetetty. Kirjojen sisältö saa uuden muodon, minkä vuoksi on opeteltava uusi lukutapa. Sarjat jatkavat craft-taiteen, minimalismin ja käsitetaiteen perinteitä, joihin niitä heijastellaan. Taiteellisten tulosten lisäksi opinnäytetyö näyttää miten oman taiteellisen ytimen voi löytää kehittämällä taiteellista tekemistä, prosesseja ja ajattelua.
Description
Supervisor
Mäkelä, Maarit
Thesis advisor
Nisunen, Petteri
Peltomaa, Tuija
Keywords
minimalism, conceptual art, craft art, paper art, printed media, contemporary art, paper, craft
Other note
Citation