Leveraging Authenticity in Branding: Empirical Study on Startup Brands

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-19
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3048
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
80 + 4
Series
Abstract
Authenticity is becoming one of the cornerstones in branding. Consumers make purchases increasingly with the motive to strengthen their identities and show their values outside. In order for brands to stay ahead of the competition, they need to incorporate values and identity into their marketing which the consumers can pick on. However, while this sounds simple, there are a lot of stepping stones in the way. A lot of brands are failing by communicating according to trends without thinking if those are aligned with the values, while other brands communicate values a lot but the products and/or employees are telling a different story. I study branding in startups from the view of authenticity. By interviewing six startup founders / C-level employees and two senior employees of a creative agency, I get a close look at what branding efforts should be done in order to get favorable authenticity evaluations from audiences. Brand authenticity is something that can be built and managed through certain identifiable internal operation - external inducement -combinations, which lead to certain motives and experiences in the audience to trigger, making them evaluate the brand as more authentic. My evidence shows that building and managing brand authenticity starts with deciding and always staying true to the company’s core values and mission. These guide every action the company makes, leading to the audience seeing that brand as consistent and being able to trust it. This confirms the view on existing literature that much of a brand’s authenticity is based on consistency. Yet, there are also ways to amplify the consistency effect on authenticity as well as other means to achieve authentic evaluations from the audience.

Autenttisuudesta on tullut lähtemätön osa brändäämistä. Kuluttajat haluavat brändeiltä tukea oman identiteetin rakentamiseen sekä omien arvojen esiintuomiseen. Tämä aiheuttaa brändeille tarpeen panostaa autenttisuuteensa, tuoda brändin ja yrityksen arvoja paremmin esille ja rakentaa brändin identiteettiä enemmän kuluttajien identiteettejä tukevaksi. Tutkin brändäystä startup-yrityksissä autenttisuuden näkökulmasta. Haastattelemalla kuutta startup-yrittäjää / johtajaa sekä kahta luovan toimiston seniori työntekijää, perehdyn syvällisesti siihen, mitkä toimenpiteet brändäyksessä saavat aikaan toivottavia reaktioita yleisössä mahdollistaen autenttisuuden rakentumisen. Löydösteni perusteella brändin autenttisuus rakentuu kolmelle tekijälle: 1) yleisön motiivit ja kokemukset vaikuttavat autenttisuuden syntyyn, 2) yleisön motiivien ja kokemusten vahvistuminen perustuu tiettyihin brändin ulkoisiin vaikuttimiin, sekä 3) yleisö peilaa brändin ulkoisia vaikuttimia tiettyihin yrityksen sisäisiin operaatioihin. Löydökset vahvistavat aikaisempien tutkimusten näkemystä brändin autenttisuuden muodostumisesta isolta osin johdonmukaisuuteen/yhtenevyyteen. Löydökset kuitenkin kertovat myös, että on muitakin tapoja, joilla voi sekä vahvistaa yhtenevyyden vaikutusta, että saada yleisön muiden motiivien ja kokemusten kautta näkemään brändi autenttisena. Diplomityöni viittaa, että brändin autenttisuus on asia, jota voi rakentaa ja hallita tiettyjen tunnistettavien sisäinen operaatio - ulkoinen vaikutin -yhdistelmien kautta, jotka johtavat yleisössä tiettyjen motiivien ja kokemusten vahvistamiseen, saaden heidät näkemään brändi autenttisempana.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Parvinen, Petri
Keywords
brand, authenticity, marketing, competition, consistency
Other note
Citation