Ways for improvement in field-based laboratory services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
[11] + 90
Series
Abstract
Liikkuvalla toiminnalla tarkoitetaan kaikkea perinteisestä mallista poikkeavaa toimintaa, jossa potilas menee laboratoriotoimipisteelle terveyskeskukseen tai sairaalaan antamaan näytteen. Esimerkkejä liikkuvasta toiminnasta ovat niin kotinäytteenotto, vuodeosastokierrot, liikkuvat terveysasemat kuin terveyskioskitoiminta. Erona perinteiseen toimintaan on siis näytteiden keräilylogistiikan organisoiminen. Tutkimuksessa tavoitteena on ollut tutkia tehokkainta tapaa liikkuvan laboratorionäytteenoton organisoimiseksi. Työn toimeksiantaja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnasta vastaava liikelaitos HUSLAB, joka on muutaman viime vuoden ajan tarjonnut esimerkiksi koti- ja laitosnäytteenottoa liikkuvana palveluna. Alkusysäyksen tutkimukselle on antanut alati kasvava liikkuvien palveluiden kysyntä. Suomessa on tehty sosiaalipoliittinen päätös ikääntyvän väestön hoitamisesta enenevissä määrin kotona, tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tämä kehityssuunta on myötävaikuttanut palveluiden kysyntään. Toiminta nykyisellään on kehittynyt kohdeorganisaatiossa ajan mittaa melko hajaantuneesti toimipisteiden hallinnoidessa resursseja ja toiminnanohjausta autonomisesti. Näin ollen toimeksiantaja koki tarpeelliseksi selvittää, mikä olisi oikea tapa toiminnan organisoimiseksi. Liikkuvan toiminnan poiketessa toimeksiantajan pääsääntöisestä liiketoimintamallista, on myös sen kannattavuutta tutkittava verrattuna perinteiseen toimintaan. Työn tulokset luovat selkeän pohjan liikkuvan toiminnan kehittämiselle HUSLAB:in organisaatiossa niin lyhyellä, kuin pitkälläkin tähtäimellä. Keskittämällä toiminnanohjaus ja resurssit yhteen yksikköön saavutetaan niin mittakaava, kuin laadullisia etuja. Kysynnän rakenteessa piilee huomattavaa tehostamispotentiaalia - lisäresurssien sijaan tarvitaan uusia joustavampia resursseja. Vaikka analyysi ja johtopäätökset on tehty yhden nimenomaisen tapauksen näkökulmasta, on niitä suositeltavaa hyödyntää pohjana myös muita vastaavia terveydenhuollon hankkeita suunniteltaessa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Mäki, Tiina
Keywords
primary care, perusterveydenhuolto, milk run, liikkuvat palvelut, field-based logistics, keräilylogistiikka, service supply chains, palvelutoimitusketju, venous blood sampling, näytteenotto
Other note
Citation