Foreign ownership of firms and the European stock markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-06-29
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
170
Series
Helsinki University of Technology Institute of Strategy and International Business doctoral dissertations series, 2006/2
Abstract
This dissertation examines foreign ownership of firms on the European stock markets from four viewpoints: those of foreign investors, domestic investors, companies, and stock exchanges. The dissertation offers the academic community new data and analysis of the relatively narrowly studied topic of foreign ownership. It also studies previously researched anomalies like home bias from new directions, including companies as active agents who demonstrate home bias in listing decisions and stock exchanges as firms that must cope with the behavior and preferences of foreign investors. The findings discussed in this dissertation contribute to the literature on investor behavior, initial public offerings, and share trading as well as offering practical insights on the development of European financial market in the 1990s. A panel data analysis is used to study the preferences of foreign investors by assessing which firms foreign investors overweight compared to domestic investors. The results show that foreign ownership is highest in large companies, share classes with high turnover, shares that have performed well in the past, and shares of firms with a low return on equity. Investor preference is also shown to have a significant impact on listing decisions. A comparative study of companies that have been listed on the national exchange of their home country and those listed in a foreign market demonstrates that ownership by foreign pre-IPO investors is strongly associated with foreign initial public offerings. The results show not only that foreign IPOs are made very seldom but also that when a foreign IPO is performed its target market is associated with the home country of the largest owners. The challenges imposed for stock exchanges by home bias are evaluated through a case study of the now discontinued pan-European stock exchange EASDAQ. The results show that, while firm-specific factors are important for the liquidity of individual shares, the nationality of the exchange where shares are listed is a significant determinant of share turnover. Finally, the dissertation shows that publicly available monthly aggregate foreign holding percentages can be used to construct a trading strategy for domestic investors but offers no premium that would not be explained by well-known models.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan yritysten ulkomaalaisomistusta eurooppalaisilla osakemarkkinoilla neljästä eri näkökulmasta: ulkomaalaiset omistajat, kotimaiset omistajat, yritykset itse ja arvopaperipörssit. Väitöskirja tarjoaa akateemiselle tutkimukselle uutta tutkimustietoa ja analyysiä ulkomaalaisomistuksesta ja erityisesti omistuksen vaikutuksista yritykseen ennen pörssilistausta. Aihepiiriä on tähän mennessä tutkittu verrattain vähän. Myös aiemmin tunnettuja markkinavääristymiä kuten kotimaisten osakkeiden suosimista analysoidaan uusista näkökulmista. Näitä ovat mm. pörssilistausta tekevät yritykset aktiivisina toimijoina, joiden omistajat suosivat tiettyjä markkinoita sekä arvopaperipörssit, jotka joutuvat ottamaan ulkomaalaisomistuksen huomioon omassa toiminnassaan. Väitöskirjan löydökset lisäävät ymmärrystä sijoittajakäyttäytymisestä, pörssilistauksista ja osakekaupasta sekä selittävät osaltaan eurooppalaisen arvopaperimarkkinan kehitystä 1990-luvulla. Ulkomaalaisten sijoittajien preferenssejä analysoidaan käyttäen paneelidataa, joka mittaa minkälaisia yrityksiä ulkomaalaisomistajat ovat ylipainottaneet kotimaisiin nähden. Tulokset osoittavat, että ulkomaalaisomistus on korkeimmillaan yrityksissä, jotka ovat markkina-arvoltaan suuria, joiden osakkeilla on hyvä likviditeetti ja joiden osakkeiden historiallinen kurssikehitys sekä oman pääoman tuotto on ollut hyvä. Julkisen yrityksen myöhemmän omistuksen lisäksi omistajien tahto näkyy jo listauspäätöksissä. Osakkeensa ulkomaisille markkinoille listanneiden yritysten vertailu kotimaisiin listauksiin osoittaa, että listausta edeltävä omistusrakenne korreloi listauspaikan kanssa. Ulkomaisia listauksia tehdään verrattain harvoin ja kun näin tapahtuu, kohteena on tyypillisesti markkina, joka on suurimpien omistajien kotimarkkina. Kotimaisten osakkeiden suosimisen haastetta arvopaperipörsseille analysoidaan tutkimalla jo suljettua, maaneutraaliksi alunperin tarkoitettua EASDAQ-pörssiä. Tulokset osoittavat, että vaikka yrityskohtaisilla tekijöillä on pääasiallinen vaikutus yksittäisen osakkeen kaupankäyntiin, myös itse listaamismaalla on tilastollisesti merkittävä vaikutus siihen miten vilkkaasti yksittäisellä osakkeella käydään kauppaa. Lopuksi väitöskirja osoittaa, että käyttämällä julkisesti saatavilla olevia tietoja osakkeen ulkomaalaisomistuksesta voidaan kotimaiselle omistajalle luoda kaupankäyntistrategia, mutta strategia ei tarjoa tuottopreemiota, jota ei voitaisi selittää tunnetuilla preemiomalleilla.
Description
UUSI VÄITÖSTYÖ OSOITTAA KOTIMARKKINOIDEN SUOSIMISEN ASETTAMAT HAASTEET YHDENTYVILLE OSAKEMARKKINOILLE Väitöskirjatyössä tutkittiin eurooppalaisten pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistusta, omistuksen jakautumista erilaisten pörssiyhtiöiden välillä sekä tämän vaikutusta yritysten listauspäätöksiin ja pörssien kaupankäynnin kehitykseen. Työ on ajankohtainen mm. seuraavista syistä Työ auttaa ymmärtämään kesäkuun 2006 alussa julkistetun New York Stock Exchagen ja Euronext pörssien fuusion rakennetta sekä fuusion merkitystä erityisesti kilpailevana tarjouksena toimivan, Deutsche Börsen eteenpäin viemän eurooppalaisen pörssin kannalta. Helsingin pörssi ja OMX ottavat käyttöön pohjoismaisen listan lokakuussa 2006. Väitöstyön tulosten perusteella voidaan arvioida listan vaikutusta suomalaisyritysten kaupankäyntiin. Euroopan Unionin toimesta otetaan vuonna 2007 käyttöön MiFID-direktiivi, jonka toivotaan edeltäjänsä ISD-direktiivin tavoin edesauttavan Euroopan rahoitusmarkkinan yhdistämisessä. Väitöstyössä tutkittiin ISD-direktiivin innoittaman EASDAQ-pörssin kohtaamia haasteita. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että regulaation yhtenäistämisestä ja markkinoiden avautumisesta huolimatta ns. kotimarkkinoiden suosimisilmiö on edelleen Euroopassa voimakasta. Työ mm. osoittaa, että yritykset suosivat listaamispäätöksissään omistajiensa kotimarkkinoita. Yritykset, joilla on ollut ulkomaalaisia omistajia jo ennen niiden tuloa julkisiksi yhtiöiksi, listaavat osakkeensa ulkomaille suuremmalla todennäköisyydellä kuin kotimaisomisteiset. Pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistus puolestaan keskittyy yrityksiin, joilla on korkea markkina-arvo, hyvä osakevaihto tai joiden osakekurssi on kehittynyt suotuisasti aiemmin. Pienyritysten osalta markkinapaikat säilyvät paikallisina. Kaupankäynti näillä markkinoilla määrittyy ensisijaisesti sen perusteella onnistuuko pörssi houkuttelemaan yhtiöitä, jotka ovat riittävän suuria, joilla on suuri osa osakkeista julkisen kaupan kohteina ja joiden hintakehitys on volatiilia. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka pörssimarkkinoiden ennustetaan yleisesti yhdistyvän, on epätodennäköistä, että rajoja ylittävä yhtenäinen pörssi luotaisiin orgaanisesti uutena yksikkönä. Koska yhtiöiden tuominen kaupankäynnin kohteeksi on ensisijinen keino markkinan synnyttämiseksi ja kotimarkkinoiden suosiminen rajoittaa tätä, pörssien kansainvälinen kasvu tullee tapahtumaan lähes aina fuusioiden kautta. Fuusiot tultaneen tekemään kuitenkin ensisijaisesti yhdistämään pörssejä operatiivisina organisaatioina, ei niinkään markkinapaikkoina. Väitöskirjatyössä tutkittiin ulkomaalaisomistusta neljästä markkinaan vaikuttavasta näkökulmasta. Ulkomaalaisomistajien näkökulmaa tutkittiin vertaamalla samaan aikaan ulkomaalaisomistuksen vapauttaneita Helsingin ja Oslon pörssejä ja ulkomaalaisomistuksen jakautumista kyseisten pörssien yrityksissä. Yritysten toimintaa analysoitiin vertaamalla suoraan ulkomaille listauksensa tehneitä yrityksiä kotimaassa listauksensa tehneisiin. Pörssien näkökulmaa tutkittiin ns. case-tutkimuksella EASDAQ-pörssihankkeesta. Kotimaisen sijoittajien kannalta tutkittiin mahdollisuutta hyödyntää julkisesti saatavilla olevaa ulkomaalaisomistusdataa kaupankäyntistrategian luomisessa.
Supervising professor
Laamanen, Tomi; Prof.
Keywords
stock exchange, initial public offerings, foreign listing, foreign ownership, panel data analysis, investment strategy, investment style, venture capital, financial resources, liquidity, exit market, tracking portfolio, factor model, pörssilistaus, ulkomaalaisomistus, paneelidata, sijoitusstrategia, venture capital, likviditeetti
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007112