Brain activation networks during natural viewing conditions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Perinteisesti aivotutkimuksessa on keskitytty tutkimaan tiettyä aivojen toiminnan osa-aluetta kerrallaan käyttämällä hyvin keinotekoisia ja yksinkertaistettuja ärsykkeitä. Tässä kokeessa annoimme koehenkilöiden katsella vapaasti monimuotoista ärsykettä, elokuvaa, samalla kun heidän aivotoimintaansa tallennettiin toiminnallisella magneettikuvauksella, fMRI:llä. Pyrkimyksenämme oli selvittää millaiset samankaltaiset aivojen verkostot aktivoituvat tällaisissa luonnollisen kaltaisissa olosuhteissa eri koehenkilöillä. Luonnollisen kaltaiset olosuhteet paljastavat todennäköisesti enemmän aivojen toiminnasta jokapäiväisessä elämässä. Koehenkilöille esitettiin elokuva Crash (2005). Ensimmäiset 72 minuuttia elokuvasta esitettiin koehenkilöille pimennetyssä huoneessa ja loput 36 minuuttia magneettikuvauslaitteessa. Koehenkilöitä ohjeistettiin katsomaan elokuvaa vapaasti. Magneettikuvauksen jälkeen koehenkilöt katsoivat loput 36 minuuttia elokuvasta uudelleen pimennetyssä huoneessa ja arvioivat kokemiaan emootioita valenssi- ja virittävyysasteikoila. Analyysimenetelminä käytettiin korrelaatioanalyysiä ja riippumattomien komponenttien analyysiä (ICA), jotta voitaisiin selvittää millaiset samankaltaiset hermoverkostot aktivoituivat eri koehenkilöiden kesken. Kokeen tulokset paljastivat suuren korrelaation eri koehenkilöiden aivojen aktivaation välillä. Eri koehenkilöiden aivot näyttivät vastaavan hyvin samankaltaisesti jopa niin monimuotoiseen ärsykkeeseen kuin käytetty elokuva. Riippumattomien komponenttien analyysillä löydettiin useita eri koehenkilöillä samankaltaisia aktivaatiokomponentteja, joista suurin osa luokiteltiin visuaalisiksi tai auditorisiksi. Kokeessa löydettiin myös selektiivinen auditorinen komponentti, joka antoi suurimmat vasteet elokuvan kohdille, joissa esiintyi puhetta. Emootioarviointien tulokset olivat vaikeammin tulkittavissa, eikä yhteneviä johtopäätöksiä pystytty vetämään. Ainoastaan tiettyjen pikkuaivojen alueiden aktivaation havaittiin korreloivan virittävyysarviointien kanssa useimmilla koehenkilöillä.
Description
Supervisor
Sams, Mikko
Thesis advisor
Jääskeläinen, Iiro
Pomren, Cajus
Keywords
fMRI, fMRI, natural viewing, luonnollisen kaltaiset katseluolosuhteet, intersubject correlation, koehenkilöiden välinen korrelaatio, ICA, ICA, emotions, emootiot, valence, valenssi, arousal, virittävyys
Other note
Citation