Productivity related factors of knowledge work in an IT service organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 57 s. + liitt. 16 s.
Series
Abstract
Because knowledge work is very different depending on the worker and its results are not always visible to others, it is impossible to measure the productivity of knowledge workers in practice. Instead of measuring it numerically, it is possible to evaluate how different factors affect productivity in knowledge work. The goal of the thesis was to study the following research questions:. 1. Which factors increase and which factors decrease knowledge work productivity in the case company?. 2. How can knowledge work productivity be improved in the case company?. This was done by interviewing knowledge workers in an IT service company by using a detailed list of factors, which was formed based on previous studies and other theoretical frameworks. This study shows that the productivity factors are highly subjective and have different effect on different people. The factors are also linked to each other, which makes it difficult to affect only a single factor. Some of the most significant groups of factors include co-workers, amount of autonomy, learning and teaching, attitudes, tacit knowledge transfer, organization culture, working conditions and that the company treats its employees as assets, not as costs. The most prevalent single factors proved to be the amount of responsibility, trust, the stress level and the level of challenge and difficulty of the task. Improving productivity starts with the organization culture because it is possible to change all the other significant factors through it. The employees should be given freedom to choose their own ways of working and which technologies they want to use, which gives them the feeling of being trusted and valued, which in turn increases productivity via higher motivation. In practice, productivity could be improved by organizing regular informal coffee breaks during which the employees could network, catch up, discuss work-related matters and promote tacit knowledge transfer.

Koska tietotyö on tekijästä riippuen hyvin erilaista eivätkä tulokset aina ole näkyviä, on tietotyöntekijöiden tuottavuutta käytännössä mahdotonta mitata. Sen sijaan, että mitattaisiin suoraan tuottavuuden määrää numeerisesti, onkin helpompaa arvioida, miten erilaiset tekijät vaikuttavat tuottavuuteen. Tämän työn tavoitteena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1.Mitkä tekijät nostavat ja mitkä laskevat tietotyöntekijöiden tuottavuutta kohdeyrityksessä?. 2.Miten tietotyöntekijöiden tuottavuutta voidaan parantaa kohdeyrityksessä?. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä käyttäen teoriakatsauksen pohjalta koottua yksityiskohtaista listaa erilaisista tekijöistä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tekijät ovat hyvin subjektiivisia ja vaikuttavat eri ihmisiin eri tavoin. Tekijät ovat myös vahvasti toisiinsa linkittyneitä, jolloin vain yhteen tekijään vaikuttaminen on vaikeaa. Merkittävän paljon tietotyöntekijöiden tuottavuuteen vaikuttavat muut työntekijät, itsenäisyyden määrä, oppiminen ja opettaminen, yleinen asenne, hiljaisen tiedon siirtyminen, organisaatiokulttuuri, työskentelyolosuhteet sekä se, että yritys kohtelee työntekijöitään pääomana eikä kuluina. Olennaisimmiksi yksittäisiksi tekijöiksi osoittautuivat vastuun oikea määrä. molemminpuolinen luottamus, sopiva stressin määrä sekä tehtävän sopiva vaikeustaso ja haastavuus. Tuottavuuden parantaminen lähtee organisaatiokulttuurista, koska sen kautta voidaan vaikuttaa kaikkiin muihin merkittäviin tekijöihin. Työntekijöille annetaan mahdollisuuksia valita omat työtapansa ja -välineensä, jolloin he kokevat, että heihin luotetaan ja että heitä arvostetaan, mikä puolestaan nostaa tuottavuutta muun muassa korkeamman motivaation kautta. Käytännössä tuottavuuden parantamista voidaan yrittää esimerkiksi säännöllisillä epävirallisilla kahvihetkillä, joissa työntekijät voivat verkostoitua, vaihtaa kuulumisia, keskustella työstään ja samalla edesauttaa hiljaisen tiedon siirtymistä.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Cankar, Michael
Keywords
tietotyö, tuottavuus, tuottavuustekijät, IT-palveluala, knowledge work, productivity, productivity factors, IT service industry
Other note
Citation