Talent Management: Prosessi ja läpinäkyvyys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ ORGANISAATIOT JA JOHTAMINEN 11.8.2010 Pro gradu -tutkielma Mari Murremäki TALENT MANAGEMENT: prosessi ja läpinäkyvyys Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kansainvälisen lääkeyrityksen Talent Management -prosessia (TM), sen toteutumista ja läpinäkyvyyttä. Aihe on merkittävä, sillä TM-teemaa on tutkittu Suomessa vain vähän. Tutkimus on tehty toimeksiantona Lääkeyritys X:lle ja siinä tutkitaan TM-prosessia yrityksen lääketieteellisessä ja kaupallisessa yksikössä. Tavoitteenani on myös löytää ne merkittävimmät kehittämisalueet, joiden osalta TM ei ehkä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot TM:n toteutumista tutkiakseni tein kvalitatiivisen teemahaastattelututkimuksen, jossa kartoitin Lääkeyritys X:n lääketieteellisen ja kaupallisen yksiköiden työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä TM:n nykytilasta. Haastattelin yhteensä 15 työntekijää, jotka edustivat eri organisaatiotasoja. Haastattelun lisäksi käytin tutkimukseni tausta-aineistona Lääkeyritys X:n henkilöstöstrategiaa ja yrityksen johtamisprosesseja käsitteleviä sisäisiä asiakirjoja sekä esitysmateriaalia. Tutkimuksen tulokset Työn tuloksena saatiin selville, miten TM toteutuu Lääkeyritys X:ssä. TM on käsitteenä monimuotoinen ja sen tuntemus suhteellisen puutteellista. Lisäksi TM:n toteutumisessa on vaihtelua riippuen henkilöistä, jotka prosessissa ovat mukana. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta prosessiin tarvitaan lisää. Haastattelujen mukaan TM-prosessin haasteista suurimmat olivat prosessin roolien epäselvyys, seurannan puute sekä viestinnän ja läpinäkyvyyden puute. Tärkeänä koettiin, että prosessi on tarkkaan määritelty, aikataulutettu ja resursoitu. Empiirisen tutkimuksen pohjalta työssä luotiin suosituksia Lääkeyritys X:n TM-prosessille tuomaan TM-prosessin tarvitsemaa järjestelmällisyyttä. Avainsanat Talent management, talent, läpinäkyvyys, viestintä
Description
Keywords
Talent Management, talent, läpinäkyvyys, viestintä
Other note
Citation