Collaboration in distributed software development teams

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 99 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Distributed teams are a common way of working in organizations to attain expertise from remote locations and to reduce travelling costs. Regardless of the benefits distributed collaboration contains challenges that are to be studied in this thesis among software development. The literature framework explores the subject from two perspectives. Collaboration can he considered as actions of communication, cooperation and coordination that are controlled by awareness. Then again, in order to have successful distributed collaboration, antecedents such as depth of relationships, trust and shared understanding are ail needed. The study was conducted with qualitative research in two distributed software development teams with methods of social network analysis and open discussion interviews. The results of this study indicate that distribution causes risks of failures due to the lack of face-to-face contact that decreases shared understanding, getting acquainted with others and forming trust among the team. These are critical in software development work despite the fact that it is usually assumed that paying focus to communication and ICT would solely be sufficient to establish successful distributed collaboration. In order to achieve better success in the projects, practical implications will be presented based on the research findings, such as how to maintain availability and awareness across distribution and how to master the reality of distributed environments.

Hajautettuja tiimejä käytetään nykyään yleisesti organisaatioissa, koska silloin etänä työskentelevien asiantuntijuus saadaan projekteihin mukaan ilman matkustuskulujen syntymistä. Hyödyistään huolimatta hajautettu yhteistyö sisältää haasteita, joita on tarkoitus tutkia tässä työssä ohjelmistokehitystiimien osalta. Kirjallisuusosioon on valittu kaksi näkökulmaa, joiden avulla aihetta on lähestytty. Yhteistyö koostuu kommunikaatiosta, yhteistoiminnasta ja koordinaatiosta, joiden tiedostaminen kontrolloi niiden välistä toimintaa. Toisaalta, jotta hajautettu yhteistyö voi menestyä, tarvitaan myös yhteistyötä edellyttäviä tekijöitä: ihmissuhteiden syvyyttä, luottamusta ja yhteisymmärrystä. Työssä tutkittiin laadullisesti kahta hajautettua ohjelmistokehitystiimiä sosiaalisen verkostoanalyysin ja avointen haastattelujen avulla. Työn tutkimustulosten mukaan hajautus voi haitata yhteistyön onnistumista. Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen puute heikentää yhteisymmärrystä, tutustumista tiimin jäseniin ja luottamuksen muodostumista. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä etenkin ohjelmistokehityksessä. Tavallisesti oletetaan, että kommunikaatioon ja informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan panostaminen yksinomaan riittäisi. Työn lopussa olevissa tutkimustuloksiin perustuvissa suosituksissa esitetään kuinka tiimityön läpinäkyvyys saadaan säilymään etäisyydestä huolimatta ja kuinka hajautettu projektiympäristö saadaan tehokkaimmin haltuun, jotta projektit onnistuisivat entistä paremmin.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Huhtala, Elina
Keywords
collaboration, yhteistyö, distributed teams, hajautetut tiimit, social networks, sosiaaliset verkostot, cooperation, yhteistoiminta, coordination, koordinaatio, communication, kommunikaatio, ICT, ICT, trust, luottamus, depth of relationships, ihmissuhteiden syvyys, shared understanding, jaettu yhteisymmärrys
Other note
Citation