Laserkeilauksen soveltaminen sähköverkon kunnossapidossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
68 + 21
Series
Abstract
Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä sähkökatkot ovat yleistyneet ja samaan aikaan sähkönkulutuksen noustessa yhteiskunnan riippuvuus sähköstä on kasvanut. Lisäksi lainsäädäntö ja säädökset ovat monessa maassa tiukentumassa ja vaatimassa sähköverkkoyhtiöitä yhä parempaan sähkönjakelun luotettavuuteen. Tämä ajaa sähköverkkoyhtiöitä kehittämään sähköverkkojen kunnossapitoa paremmaksi. Tällä hetkellä sähköverkkoja tarkastetaan pääasiassa perinteisillä tarkastusmenetelmillä eli maastotarkastuksella ja visuaalisella tarkastuksella helikopterista. Uudempaa, mittausaineistoon eli laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen perustuvaa tarkastusta helikopterista voidaan myös hyödyntää sähköverkkojen kunnossapidossa ja tarkastuksissa. Laserkeilauksen avulla johtoalueesta voidaan muodostaa 3D-malli ja esimerkiksi alueen kasvillisuuden muutoksia voidaan seurata tarkasti. Tämän diplomityön tarkoituksena oli kerätä tietoa ensisijaisesti sähköverkkojen laserkeilauksesta, mutta myös maastotarkastuksesta ja visuaalisesta helikopteritarkastuksesta. Työssä myös vertailtiin menetelmiä toisiinsa. Diplomityössä tehtiin kyselytutkimus eurooppalaisille sähköverkkoyhtiöille. Kyselyn pohjalta tutkittiin edellä mainittuja kolmea sähköverkon tarkastusmenetelmää; muun muassa niiden yleisyyttä, kustannuksia sekä hyötyjä ja haasteita. Lisäksi selvitettiin, mitä tietoa eri menetelmillä on mahdollista sähköverkosta saada. Työssä esitellään sähköverkot ja laserkeilaus sekä yleisimmät sähköverkon tarkastusmenetelmät. Työn johtopäätöksenä voidaan todeta, että laserkeilausta hyväksi käyttävä tarkastusmenetelmä ei ole laajasti käytössä sähköverkkoyhtiöissä. Lisäksi voidaan todeta, että kokonaisuuden kannalta kattavimmin tietoa eri johtokomponenteista saadaan maastotarkastuksella, mutta nopeimmin ja tarkimmin mittausaineistoon perustuvalla helikopteritarkastuksella. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaakin siltä, että sähköverkkoyhtiöiden kannalta paras tarkastusmenetelmäyhdistelmä on maastotarkastuksen ja mittausaineistoon perustuvan helikopteritarkastuksen yhdistäminen. Sähköverkkojen tarkastusmenetelmien tulevaisuusnäkymiä ovat UAV-lennokeista tehtävä laserkeilaus ja ilmakuvaus sekä satelliitista otettujen stereokuvien hyödyntäminen.

When extreme weather events are increasing, power cuts have become more common. At the same time society’s dependence on the electricity has increased. In addition, legislation and regulation in many countries are tightening which forces electricity network companies to achieve better power distribution reliability. This will drive electricity network companies to develop electricity network maintenance. At the present, electricity networks are inspected mainly by traditional inspection methods i.e. ground inspection and visual helicopter inspection. Newer, data acquisition methods, such as laser scanning and aerial photogrammetry, can also be used in electricity network inspections and maintenance. With laser scanning, power line corridors can be modelled in 3D and for example vegetation changes can be monitored accurately. The purpose of this master’s thesis was to gather information primarily about laser scanning of the electricity networks, but also about ground and visual helicopter inspection. Different inspection methods were also compared to each other. A survey was made to the European electricity network companies. The survey examined the above mentioned three inspection methods; for example method commonness, costs, advantages, and disadvantages. In addition, it was investigated which kind of data can be achieved about electricity networks by different inspection methods. The thesis introduces electricity networks, laser scanning and the most common electricity network inspection methods. One conclusion of the thesis is that data-based inspection methods are not currently the most used inspection method. Furthermore, it may also be noted that the most comprehensive information from different network components are obtained by ground inspection. The fastest and the most accurate inspection method is data-based helicopter inspection. Based on the results of this thesis, the best combination of inspection methods is a combination of ground inspection and data-based helicopter inspection. In the future, electricity networks are inspected by UAV-based laser scanners and cameras or by stereo photographs taken from satellite.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Rönnholm, Petri
Rauhakallio, Petri
Keywords
ilmalaserkeilaus, ilmakuvaus, sähköverkot, sähköverkon kunnossapito, sähköverkon tarkastus
Other note
Citation