Harmiton sähköisku vai pikainen kuolema

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Licentiate thesis
Date
2024
Department
Sähkötekniikan ja automaation laitos
Department of Electrical Engineering and Automation
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107 + app. 71
Series
Abstract
This licentiate thesis investigates occurred electric accidents in Finland during 1882–1932. Research covering this topic during the first 50 years of electrification in Finland has not been done previously. The central empirical material consisted of news on electric accidents published in national newspapers. This information was extended and enlarged by statistics, articles in technical journals, textbooks and references in printed items. The references gave qualitative and quantitative information. Qualitative analysis, close reading was the central method. The authors own experience and insights of the re-search topic was used as guiding theory. The total number of electric accidents was registered as well as the number of accidents among laymen and pro-fessionals. In addition, the month and the geographical location of the accidents were registered. The causes and consequences of the accidents were investigated in the qualitative analysis of the material. The most common causes of the accidents among laymen and professionals were analyzed. In the theoretical part of the thesis the concepts of electric safety and electrical work safety were investigated as well as the growing orientation towards electrical injuries and the effects of electricity on human physiology with-in medical sciences. The results indicate that electric accidents were well covered and reported in the newspapers. The majority of accidents happened on the countryside, to laymen and men. The number of accidents among laymen was nearly the double compared to that of the professionals. No electric accidents were however reported during the first decades. This can be explained by the fact that extra low voltage DC-systems were used for lighting, electrical equipment were rare and pluggable equipment were not yet available. Among the professionals the intended or unintended working in bare live part or too close to it dominated as the cause of accidents. Electrical safety as we understand it today was in many ways an unknown concept theoretical-ly as well as regarding tools, equipment, devices and working procedures. The number of electrical accidents increased considerably in the 1910s. This was caused by the electrification of Finland´s country districts and in many ways unsafe electrical installations. In addition, the laymen´s insight of the dangers of electricity was very poor. Several accidents happened because of pure playing. This thesis produces new information on the total number of electric accidents in Finland. Earlier studies have investigated the number of fatal electric accidents starting from year 1930. This study adds the information re-garding the previous 50 years. A total picture of fatal electric accidents during 1882–2022 is thus reached. In addi-tion, new information about non-fatal accidents was documented. The results can be applied and considered in future research regarding for example the electrical safety act and the statutes and guidelines given by the authorities.

Tässä lisensiaatin tutkimuksessa käsitellään maassamme tapahtuneita sähkötapaturmia vuodesta 1882 vuoteen 1932. Tältä, maamme sähköistyksen 50 ensimmäiseltä vuodelta, ei ole aiemmin tehty tutkimusta. Työn empiirisinä lähteinä olivat maassamme julkaistut sanomalehdet ja niissä olevat sähkötapaturmauutiset. Niiden tietoja syvennettiin tilastotiedoilla, erilaisten aikakauslehtien artikkeleilla, sähköalan oppikirjojen sisällöillä ja erilaisista pienpainatteista saaduilla viitteillä. Lähteet tarjosivat laadullista ja määrällistä tietoa. Työn menetelmänä on laadullinen sisältöanalyysi, lähiluku. Ohjaavana teoriana oli tekijän omat kokemukset ja käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Työssä laskettiin sähkötapaturmien kokonaismäärät ja niiden jakautuminen maallikoiden ja sähköalan ammattilaisten kesken. Lisäksi määritettiin mm. tapaturmien maantieteelliset sijainnit sekä tapahtumakuukaudet. Laadullisessa osassa tutkittiin sähkötapaturmiin johtaneita syitä ja niiden seurauksia. Määrällisten ja laadullisten tietojen perusteella analysoitiin maallikoiden ja sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien yleisimpiä syitä ja niihin johtaneita kehityskulkuja. Työn teoriaosassa tutkittiin sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden käsitteitä ja niiden kehittymistä sekä myös lääketieteen orientoitumista sähkövammoihin ja kasvavaa ymmärrystä sähkövirran vaikutuksista ihmisen fysiologiaan. Saadut tulokset osoittavat, että sähkötapaturmista on raportoitu maamme sanomalehdissä hyvin tarkasti. Suurin osa tapaturmista on sattunut maaseudulla, maallikoille ja miehille. Kokonaisuutena on maallikoiden tapaturmien määrä noin kaksinkertainen verrattuna sähköalan ammattihenkilöiden ryhmään. Tuloksissa on erityisen merkityksellistä, että ensimmäisten vuosikymmenien aikana ei raportoitu yhtään sähkötapaturmaa. Tähän oli syynä mm. pienoisjännitteisten tasavirtajärjestelmien käyttö valaistustarkoituksissa, laitteiden harvalukuisuus ja se, että pistotulppaliitäntäisiä laitteita ei vielä ollut saatavana. Sähkötapaturmien määrä alkoi selvästi kasvaa vasta 1910-luvulla. Tähän oli syynä maaseudun sähköistyksen aloittaminen ja niiden monin tavoin puutteelliset ja vaaralliset sähköasennukset. Lisäksi havaittiin, että maallikkojen käsitykset sähkön vaarallisuudesta olivat hyvin vajavaisia. Useita sähkötapaturmia on sattunut suoranaisen leikkimisen seurauksena. Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien syissä korostuivat tarkoituksellinen tai tarkoitukseton työskentely jännitteisissä kohteissa tai liian lähellä niitä. Huomattiin myös, että sähkötyöturvallisuus – kuten nykyisin sen ymmärrämme - oli vielä monin tavoin tuntematon käsite sekä teoreettisesti, työvälineiden ja varusteiden osalta että työmenetelmien näkökulmasta. Tämä lisensiaatin tutkimus tuottaa aivan uutta tietoa maamme sähkötapaturmien kokonaismäärästä. Aiemmin on ollut saatavana kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien määrä vuodesta 1930-lähtien. Nyt voimme liittää maamme 50 ensimmäisen sähköistysvuoden tiedot tähän janaan. Saamme kokonaisesityksen kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista vuosilta 1882–2022. Uutena tietona ovat myös tiedot sähkötapaturmista, joissa ihminen jäi eloon. Tuloksia voidaan tulevissa tutkimuksissa soveltaa ja tarkastella esimerkiksi suhteessa sähköalan lainsäädäntöön ja Sähkötarkastuslaitoksen antamiin määräyksiin ja ohjeisiin.
Description
Supervisor
Matti Lehtonen
Thesis advisor
Kimmo Lehtonen
Keywords
Sähköturvallisuus, Sähkötyöturvallisuus, Sähkötapaturma, Sähköisku, Valokaari, Electrical Safety, Electrical work safety, Electric accident, Electric shock, Electrocution, Electrical injury, Electric arc
Other note
Citation